امراضى ريوى (سينه دردها)

آسم ريوى

عارضه ايست كه در اثر تنگ شدن مجارى كوچك و برونشهاى ريوى در اثر آلرژى يادر اثر ورم در بيماريهاى عفونى ريه و يا هرعامل ديگرى كه بتواند باز و بسته شدن ريه ها را مختل سازد، بوجود مى آيدقبلا در قسمت آلرژىعمل مواد آلرژى زا را متذكر شده ايم بيمارى آسم در كسانيكه زمينه مساعددارند پيدا مى شود وارث در پيدايش آن بى تاءثير نيست اين بيماران بهمحض برخورد به ماده حساسيت دهنده ، تنگی نفس آنها شروع مى شود. تنگی نفسهاىآسماتيك در جوانها و كودكان بيشتر زمينه آلرژى و در بالغين وپيران علت عفونى دارد.

مواديكه بيشتر باعث حساسيت مى شوند (عبارتند از)

پولن گياهان ، غذاها، مواد شيميائى ، مواد فيزيكى ، داروها، گردوغبار، پشم، كرك ، پوست حيوانات ، پرمرغ ،

درخت هاى خانگىمثل درخت گردو، حشره كشها، مبل و صندلى خانه ، و بيشتر لوازم خانوادگى كهدردسترس ‍ مى باشد، حتى ديدن اشياء باعث حملات آسمى شده است .

اين نوع حساسيت كه در مقابلعوامل خارجى به وجود مى آيد به نام آسم خارجى ناميده مى شود گاهى شخص درمقابل ترشحات ميكروبهاى داخلى كه در مجارى فوقانى تنفس و يا در مجارى تحتانى تنفسمثل ريه قرار دارند دچار آسم مى شود

علت پيدايش حمله آسمى

هيستامين داروئى است كه مستقيما روى جدار آلوئلها اثر كرده ، باعث تنگ شدن آنها مى شود و اين ماده همان عاملى است كه هنگام برخورد ماده آلرژى زا به بدن پيدا مى شود.

 

درمان :

 

براى درمان آلرژى سه عامل مهم در دست مى باشد:

 

1- معالجه سمتوماتيك يا علامتى

 

2-  درمان حساسيت فرد

 

3-  دادن هورمونهاى آدرنوكورتيكوسترپ يا گليكوكورتيكوئيدها (كورتيزن )

 

4-  چون هيستامين باعث پيدايش حملات آسمى مى شود لذا دادن داروهاى ضد هيستامينى لازم است اپى نفرين خود نمى تواند باعث از بين بردن هيستامين شود لاكن عمل جداگانه اى را انجام مى دهد تا اثر هيستامين كه باعث اتساع عروق شده است را خنثى كند زيرا اپى نفرين باعث انقباض ‍ عروق مى شود و يا اينكه اپى نفرين باعث انبساط ريه شده در صورتيكه هيستامين موجب تنگ شدن آن مى گردد.

 

 

 

چرا حملات آسمى شروع مى شود

 

عواملى كه باعث تشديد و تجديد حملات آسم مى شود عبارتند از:

 

تغييرات درجه حرارت و رطوبت محيط زندگى ، بخارها، گازهاى شيميائى ، رنگها، بوى واكسها و گازهاى سمى و گردو غبار و غيره خستگى و ضعف شديد و كارهاى طاقت فرساى باهيجان ، تغييرات هورمونى داخلى ، هيجانات و غم و غصه و برخوردهاى روانى ، برخورد آلرژيهاى مكرر با بدن .

 

وجود كانون عفونى و عوامل ناشناخه ديگرى هستند كه همه اينها باعث تكرار علامت آسمى مى گردند.
پيدا كردن عامل اصلى آسم مشكل ، ليكن عوامل زير در پيدايش آن مؤثر است :

 

آسمى كه در زمان شيرخوارگى پيدا مى شود بيشتر زمينه آلرژى غذائى دارد.

تنگ نفسهائى كه در سنين 10 تا 30 سالگى ظاهر مى شود و مربوط به استنشاق مواد آلرژى زا مى باشد.

ساسيت هائى كه از 45 سالگى به بالا مى شود بيشتر در اثر عارضه عفونى است كه مربوط به آسم داخلى است ، مع ذالك در هر سنى ممكن است عوامل مختلفى باعث تنگی نفس شود، تنگی نفس يا آسمى كه در فصل بهار پيدا مى شود بيشتر در اثر پولن گياهان است .

آسمهاى زمستانه اكثراً از عفونت سينوسها، حلق و ريه ها مى باشد.

اگر به محض ورود در مكانى حمله آسم شروع شود مربوط به گردوغبار، گازها، بخارها، پشم ، پر، كرك و پوست حيوانات و نظاير آن است .

عفونت دندانها، سينوسها، لوزه ها، حلق و برونش ها همه عوامل بزرگى در پيدايش آسم داخلى هستند، كانونهاى عفونى خارج از دستگاه تنفسى نيز گاهى ممكن است باعث بروز حملات آسمى شوند.

درمان :

حملات آسمى حداكثر به درمان با اپى نفرين جواب مى دهند ليكن اپى نفرين در فشارخونيها و پركارى تيروئيد يا بيماريهاى قلبى بايستى با احتياط به كار برده شود.

امينوفيلين و افدرين تواءم با فنوباربيتوريك ها خيلى مؤثر است آنتى هيستامين ها خيلى مؤثر نيستند ليكن در كودكان شايد اثر بهترى را انجام دهند، توجه بايد نمود كه تركيبات مرفينى در اسم برونشى بكار برده نشود زيرا خطرناك است .

داروهاى آرام بخش مؤثر است ، مسكن ها غير از مرفين مفيد است و مصرف يك داروى خواب آور در شب بى اثر نيست .
داروهاى مسكن مربوطه را بايد با احتياط داد و نبايستى رفلكس سرفه را از كار انداخت زيرا جمع شدن اخلاط در برونش ها به تنگ نفسى مى افزايد و بهتر است كه از داروهاى رقيق كننده و خلط آور استفاده شود.

كدوئين به مقدار كم و ئيدرات ترپين نيز مؤثر است .

كلر و پتاسيم به عنوان رقيق كننده خلط خيلى مؤثر و مفيد است ، بخور تنطور بنژون گاهى مؤثر واقع مى شود، در آسمهاى مزمن تنفس با اكسيژن لازم است خصوصا اگر به مرحله سيانوز رسيده باشد داروهاى متسع كننده برونشها به صورت ائيرسل (استنشاقى ) در هنگام حملات حاد و سخت نافع است معالجه و درمان اين بيمارى با داروهاى گياهى اثرات نيكوئى داده است . زيرا داروهاى انتخابى گياهى همان خاصيت داروهاى شيميائى فوق را دارا مى باشند و در بعضى موارد اثر شايان توجهى از معالجه با گياهان ديده مى شود.

دستورات مفيد

مبتلايان به آسم يا تنگ نفسى نبايستى بلافاصله بعد از غذا آب بنوشند و پس از 2 ساعت بهتر است آب مصرف نمايند.
در نوشيدن آب نبايستى افراط كنند و تقليل شرب لازم است .

نبايستى بلافاصله پس از صرف طعام به خواب روند، اگر بتوانند در روز خواب نروند بهتر است . ماليدن سينه و پهلوها با كف دست و با يك حوله اى به صورت ماساژ مفيد است .

اين عامل در حكم بادكش است و اگر محل گفته شده را با كوبيده و نرم شده كف دريا ماساژ دهند بهتر است در صورتيكه از ماساژ ناراحت شوند مى توان محلهاى مذكور را با روغن ياسمين يا روغن گل شب بو ماساژ داد و مالش بايستى به تدريج از ملايم شروع شده ، كم كم با قوت بيشترى ادامه داده شود. جوشانده درمنه ماساژ خوبى مى باشد.
رياضت مفيد است اما در ابتدا به آهستگى سپس به تدريج آن را قوى تر مى كنند و بهتر است غذا را بعد از رياضت صرف نمايند اين ورزش و رياضت را بايستى روزانه به مدت كمى ادامه دهند و بهتر است كه بيمار آسمى ، اين عمل را از ابتداى بيماريش شروع نمايد تا عادت كند، مبتلايان به تنگی نفس بايد از يبوست طبع بپرهيزند و با خوردن ملينات طبع را لينت دهند از غذاها و داروهائى كه باعث زياد شدن ادرار مى گردند بپرهيزند زيرا باعث سفت شدن خون و اخلاط درون ريه مى گردد.

هواى بسيار سرد و بسيار گرم براى ريه مضر است ، اگر مزاج بيمار گرم و يا بيمار مبتلا به تب باشد هر چه زودتر در رفع آن بكوشند و از نسخه زير استفاده كنند.

نسخه :

گل بنفشه 10 گرم

عصاره شيرين بيان 10 گرم

غاريقون 5 گرم

كتيرا 5 گرم

همه را نرم كوبيده روزى سه قاشق مرباخورى ميل نمايند و يا اينكه پس از نرم كوبيده شدن ، داروها را در 200 گرم

عسل ريخته مثل بالا صرف كنند.

عاريقون و افتيمون براى اين بيماران بسيار نافع است (هر دو را نرم كوبيده با عسل بكار برند افتيمون 15 گرم - غاريقون 10 گرم ، عسل 250 گرم ).

اگر داروى معتدلى لازم شد 5 گرم زيره را نرم سائيده در نصف استكان سركه حل كرده همه را در يك ليوان آب جوشيده ريخته روزى چهار قاشق غذا خورى ميل نمايند.

اگر بيماران مبتلا به تنگی نفس دچار خناق و گرفتگى صدا شدند بوره 2 گرم دانه اسفند 2 گرم همه را سائيده در يك استكان عسل حل كرده يك روز ميل نمايند. اگر گل زوفا، گل خطمى ، رازيانه ، گل بنفشه ، سه پستان ، گل گاوزبان ، و 30 گرم انجير را جوشانده صاف كرده به داروى فوق اضافه نمائيد خيلى مؤثر و شربت ضد آسم مؤثرى به دست خواهد آمد.


امراض ريوى (سرفه)

اگر مزاج ريه گرم تر از حالت طبيعى باشد، علائمى چون فراخى سينه ، آواز قوى ، نبض قوى وجود دارد كه استراحت يافتن از هوا و آب سرد و معتدل نيز جزء علائم اين مزاج است .

اگر مزاج ريه سرد و تر باشد، تنگی نفس ، و كند شدن تنفس و سرفه پيش ‍ مى آيد.

اگر مزاج ريه تر باشد، تنفس صدادار، سستى و شلى عضلات صورت و صداى كوتاه ، بطورى كه آواز بلند براى بيمار مقدور نيست .

اگر مزاج ريه خشك باشد، درشتى صدا تنگی نفس ديده مى شود براى از بين رفتن حالات فوق لازم است كه ريه در حد اعتدال طبيعى خود باشد تا هيچ يك از عوارض بالا پيش نيايد.

جهتدرمان ! آسم و برنشیت کهنه در عرض بیست روز و یا اگر بیماری مقاوم با شددر سه دوره با برنامه ریزی از داروهای آماده مکمل گیاهی موسسه حکیم عباساستفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

 عزیزان می توانید از طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب بهرمند شوید