امراض چشم

کسانی که مایلند چشمانشان سالم باشد بایستی نکات زیر را رعایت کنند.

1-    به جسم سفید و خیلی شفاف نگاه نکنند.

2-  از نگاه کردن به خطوط ریز و نقشه های خیلی دقیق که موجب صرف نور زیاد است خودداری شود.

3-   زیاد گریه نکنند.

4-   جلوی آتش شدید ننشینند.

5-   در آفتاب شدید و خورشید را نگاه نکنند.

6-   سعی کنید که باد قوی به چشم بر خورد ننماید ( مثل موتور سواری و غیره).

7-   به جسمی مدت زیاد بطور قائم نظر نیفکنند.

8-   از ورود گرد و خاک و دود به چشم جلوگیری کنند.

9-   هوای بسیار گرم و هوای بسیار سرد و دیدن اشیاء روشن و درخشان که بازتاب آنها موجب آزار چشم گردد مثل آینه ایکه مقابل آفتاب گرفته باشند و نور آنرا به چشم برسانند ( خودداری کنند ).

10-  از زیاد بر پشت خوابیدن و خواب در هنگام پری شکم و غذای غلیظ و دیر هضم و خیلی گرم و پیاز بپرهیزند زیرا موجب زیان چشم است.

11-  خوردن بیش از اندازه نمک و غذای شورپرهیز کنند.

12-  زیاد بیداری و زیاد خوردن در شب.

13-  جلوگیری از یبوست شدید.

 مواردی که برای چشم مناسب است عبارتند از:

1-  سر را در آب شیرین و صاف فرو بردن و چشم در آن باز کردن.

2-  سرمه و توتیا به آب بادیان یا آب مرنجوش و مرزنجوش پروره در چشم کشیدن.

3-  چون چشم از اعضای مرطوب است و اکثر رطوبت و سردی ها باعث ضعف آن می شود لذا بایستی از سرمه خشک جلا دهنده چشم استفاده نمایند تا چشم سالم بماند.

4-  با آب حضض در هر ماه سه بار چشم را بشویند.

5-  رعایت حفظ محیط چشم یعنی مزاج چشم را به حالت طبیعی نگهداشتن برای این کار اگر مزاج چشم خشک باشد روغن بادام بنفشه یا روغن کدو در بینی بچکانند از سرمه مناسب نیز بکار برند اگر مزاج چشم گرم باشد اول باید آنرا با گلاب یا آب گیشنیز یا با آمله بشویند سپس سرمه مناسب بکار برند و اگر مزاج چشم تر باشد به گلاب و سماق شسته سرمه کشند.

6-  اگر در هنگام خواب هر روز به آب سرد بینی را بشویند چشم از بیشتر بیماریها در امان خواهد بود.

7-  اگر مدتی پی در پی هر روز یک گرم آمله کوبیده در عسل حل کرده میل نمایند قوت چشمها زیاد می گردد.

8-  برای ورم ملتحمه شستشو با گل بنفشه یا نیلوفر یا گل سرخ نافع است ولی باید دانست که: پاکسازی بدن از خلط غالب مزاج اصل و اساس درمان هر عضو بیماری است و برای ازدیاد بینائی و تقویت چشم شستشو با گل گندم و خوردن آن برای این مطلب توصیه می شود.

( جالینوس گفته است که نرم داشتن طبع و پاکسازی بدن از از خلط غالب مزاج شرط اساسی معالجه است).

 

ورم ملتحمه در مزاجهاى دموى (پرخون)

  انداختن اسپرزه به هنگام شب بر پشت چشم مفيد است .

نسخه :

گل زوفا، مغز ناخنك ، بابونه ، برگ سير يا دانه سير را در آب جوشانده سر و صورت را بشويند: سيب زمينى را پخته نيم گرم بر چشم ببندند و از جوشانده آب كاه سر و صورت را بشويند.

كم سوئى چشم در مزاج بلغمى كه با اشك غليظ و جمع شدن چرك در كنار چشم ها همراه است (در كسانى كه به ضعف گوارش مبتلا هستند بيشتر ديده ميشود)

درمانبا جوشانده گل بنفشه و دادن ايارج فيقرا عامل بيمارى را از بدن دور ساخته يعنى به اصطلاح پاكسازى و تنقيه بدن نمايند وج و مصطكى بخورند و اطريفل صغير و كبير ميل كنند و در مزاجهاى سرد درمان را با گوشت پرندگان به صورت سوپ تواءم با قدرى دارچين و خولنجان و زنجبيل و زيره ادامه دهند.

روغن بابونه بر سر بمالند و در بينى بچكانند، قدرى گرد فلفل در بينى كشند تا عطسه نمايند.

با جوشانده بابونه گل بنفشه مغز ناخنك ، پودينه و مر زنجوش سر و صورت را بشويند و زنجبيل ، وج ، ايارج فيقرا، برابر انتخاب كرده در عسل حل كرده روزى سه قاشق چاى خورى ميل نمايند.

مداومت در خوردن شلغم خام يا پخته ضعف بينائى را كم مى كند و خوردن دارچين و ايارج فيقرا و اطريقل و بكار بردن روغن بنفشه به صورت چكانيدن در بينى و شستشوى چشم با جوشانده ريحان كوهى همه مزيد بينائى هستند.

نسخه براى كم سوئى چشم

روزانه 5/2 گرم سداب را جوشانده صبح و عصر براى يكماه يا بيشتر ميل نمايند.

اين دستور براى زنان آبستن خوب نيست . يا روزانه 5/2 گرم سياهدانه را كوبيده ، 5/2 گرم صبح و 5/2 گرم عصر ياعسل شربت ديگر ميل كنند.

نسخه :

نسخه براى برف و برق گرفتگى چشم

در اينجا بايستى سر و صورت را با پارچه سياه پوشانده و چشم را با آن بست بادام تلخ را كوبيده و بر پشت چشم ضماد كنند و چشم را با آب گرم بشويند و چنانكه گذشت از سيب زمينى پخته به پشت چشم بيندازند.

ترس از نور

در اينجا بايستى هر چه زودتر به تبريد و ترطيب آن كوشيد (يعنى سرد و خنك كردن )

 

 

 

ضعف بينائى در روز و برقرارى آن در شب

درمان را با چكانيدن شير زن در بينى و چكاندن روغن بنفشه و روغن بادام و روغن كدو و فرو بردن سر در آب شيرين و گشودن چشم در آن نافع است . خوردن آب انار شيرين و لعاب اسپر زه قند يا با شربت بنفشه و يا سكنجبين ، ماليدن روغن بنفشه بر سر و خوردن زيره ، گل نيلوفر با آب جگر و خوردن غذاهاى غليظ و پر انرژى و مولد خون مثل آش حليم، پاچه گوسفند و زيره و گشنيز و كاهو و هويج در بهبودى بيمارى مؤثر است.

 

كم سوئى در روز

درمان :

دوده روغن بنفشه در چشم كشند و تمام داروهاى مقوى بينائى در اينجا مورد مصرف دارد.

 

 

 

 

شب كورى

درمان :دادن ايارج فيقرا خوردن جگر بز و كباب و پرهيز از غذاهاى غليظ و سرخ كرده و زياده خورى در شب لازم است و با جوشانده باديان ، شبت ، بابونه ، مرزنجوش ، سوسن ، و سداب سر و روى را بشويند، قدرى باديان و دارفلفل را در آب بريزند و سر را با آن بخور دهند و در غذاهاى روزانه كمى آنغوزه ، خردل ، مشك طرامشيع((كاكوتى ))، آويشن ، انجدان بريزند.

 

 

 

 

آب ريزش چشم

اين بيمارى بيشتر به علت گرفتن مجراى چشم به علل مختلفى به وجود مى آيد و آب اضافى چشم كه براى تر كردن كره چشم ترشح مى شود وبايستى از راه مجراى چشم و بينى وارد بينى شود به علت گرفتگى آن در چشم جمع شده از گوشه چشم سرازير مى گردد متاءسفانه درمان اينبيمارى دشوار و اكثر بايستى با عمل جراحى و باز كردن مجراى چشم ، بيمار را بهبودى بخشيد. اگر بيمار رعايت بهداشت و نظافت را ننمايد ممكن است در اثر دستمالى ، كيسه اشك چركين گردد.

 

درمان :  شستشوى چشم با آب كندر، آب خاكستر ماميثا و يا هر داروئى كه خاصيت خشك كنندگى و ضدعفونى داشته باشد مؤثر است.

نسخه :

سماق و انجبار، كندر، مصطكى ، صبر را با عرق بارهنگ به زير و پشت چشم و پيشانى ضماد نمايند.

نسخه :

بارهنگ يا مورد يا گل سرخ يا پوست هليله زرد از يكى از آنها 5 گرم انتخاب كرده و در يك بطر آب جوشانده چشم را بشويند.

فرو رفتن جسم خارجی در چشم در این حالت به هیچ وجه نباید چشم را بمالید زیرا ممکن است جسم خارجی در چشم فرو رود.

بیمار بایستی دهان خود را باز کند و مرتبا چشم خود را باز کرده و بهم بزند تا اشک بیشتری ترشح شود زیرا اینکار به خروج جسم از چشم کمک می کند با یک قطعه پنبه ای که بر میله ای پاکیزه پیچیده شده باشد به آهستگی در کنار جسم خارجی قرار دهند و به آهستگی آن را بردارند یا اینکه به وسیله سرشی نازک و تمیزی بطور افقی در مسیر جسم خارجی قرار داده می شود جسم خارجی را به طرف کنار چشم رانده و آن را بردارند – اگر جسم خارجی کاملا در چشم فرو رفته باشد بدون دستکاری باید به چشم پزشک مراجعه نمایند ناگفته نماند که در ابتداء در صورتیکه چشم زخم نباشد کمی نشاسته روی آن ریخته تا با آب چشم خارج گردد یا به وسیله قطعه پنبه به آهستگی روی آن بکشند تا نشاسته همراه جسم خارج گردد.

 

داروی ترکیبی آماده جهت درمان و تقویت چشم

عزیزان در تمامی مراحل درمان اول تعادل مراج با داروهای ترکیبی مکمل ( منضج ) و داروهای گیاهی مکمل و مؤثر آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت و استفاده کنید. عزیزان می توانید از طب سنتي, طب گیاهی, طب مکمل, زيبايي پوست, حجامت, زالو درماني, درمان بيماري, گیاهان دارویی, داروهای گیاهی, نسخه های گیاهی, درد مفاصل, دیسک کمر بهرمند شوید.