اگزما

اين بيمارى كه شايع ترين بيماريهاى پوستى را تشكيل مى دهد به انواع و اقسام شكلها تظاهر مى نمايد مهمتريناشكال آن خشك و تر بودن آن است اين بيمارى بيشتر در اثر حساسيت يا آلرژى به وجود مى آيد.
درمان :

حساسيت هاى پوستى تازه كه هنوز به عمق پوست دست اندازى نكرده است به درمان جواب مثبت ترى مى دهند و آن را درجهاول گويند در اينجا ضمادهاى خفيف مانند روغن گندم يا روغن مورد و سركه و يا مغاث و سركه كه در پيه مرغحل شده باشد و كمى موم و كتيرا و صبر زرد آميخته باشند بكار مى برند مازو و سركه يا هليله و سركه نيز مؤثر واقع مى شود.

 

در صورتى كه حساسيت قدرى پيشروى كرده و مزمن شده باشد درجه دوم گوينددرمان اين دوران ، گذاردن زالو و دادن ضمادهاى قويتر مانند آويشنسركه است ، داروهاى زير نيز توصيه مى شود.

كندش و زردچوبه با آب و روغن گل يا مازوى سوخته و صمغ عربى و سركه يا تخم ترب و سركه يا ميعه سائله و سركه يا زردچوبه و تخم
ترشك و يا اترج ضماد سازند

مراحل پيشرفته تر كه تمام لايه هاى پوست را گرفته باشد و با نفوذ عميق خود به پوست آسيب رسانده باشد درجه سوم خوانند درمان در اين حالت با فصد و خون گيرى و يا شربت افتيمون و ماءالجبن پاكسازى مكرر نمايند و مرتب حمام گيرند و بعد از تنقيه و پاكسازى زالو بر محل بيمارى اندازند و يا با چيز خشنى محل بيمارى را خراش داده داروى قويتر را از مراحل گذشته تجويز نمايند مثل زراوند، زاج ، مقل و خردل ، با روغن گندم و سركه يا گوگرد زرد با سركه . درمان اين سه مرحله بايستى با پرهيز كامل از مولدات سودا باشد.پاكسازى بدن در هر سه مرحله لازم بوده و داروئى كه مانع جمع شدن مجدد ماده بيمارى زا (آلرژن ) مى باشد به كار برند تا بيمارى عود نكند.

 

نسخه براى اگزما

 

ريشه درخت گز را نرم سائيده با پيه مرغ آميخته ضماد نمايند ريشه برنجاسف را جوشانده روزى چندين مرتبه بمالند.

 

ضماد ضد اگزما

 

سفيداب قلع 5 گرم ، گوگرد زرد 5 گرم آب ليمو 2 استكان با هم ممزوج نمايند در صورتيكه خارش زياد باشد آب برگ كاسنى و كاهو و ترشك را مخلوط كرده قدرى سركه اضافه نموده بمالند.

 

مورد را سائيده با آب خمير كرده يا پوست تمرهندى با آب خمير كرده يا كمى تنباكوى سوخته را با ماست داخل كرده بمالند.

 

نسخه :

 

روغن ترب يا روغن بادام تلخ ، يا روغن گردو يا روغن كتان يا روغن سندروس و آب ليمو يا روغن شقايق بمالند 5 گرم صندل و 5 گرم نارگيل و 5 گرم مازو و 5 گرم گوگرد را سائيده با آب ليمو بمالند يا زنيان و نخود را برابر انتخاب كرده نرم كوبيده خمير كرده ضماد نمايند يا برگ كرچك را كوبيده آب آن را مرتبا بمالند اين عمل را مدت يكماه بايد تكرار نمايند تا بهبودى كامل حاصل گردد. يا سير را كوبيده با آب مازو حل كرده بمالند اين نيز خيلى مؤثر است .

 

نسخه :

 

شاه تره را نرم كوبيده به مقدار 10 گرم و حنا 5 گرم و زاج بو داده 5/2 گرم همه را نرم سائيده در يك استكان ماست حل كرده بمالند.

 

داروهای گیاهی مؤثر و آزمایش شده موسسه جهت درمان قطغی انواع اگزما استفاده کنید.

 

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از طب سنتي,طب مکمل,زيبايي پوست,حجامت,زالو درماني,درمان بيماري ها, گیاهان دارویی,مکمل,داروهای گیاهی,نسخه های گیاهی سنتی بهرمند شوید.