برص یا لکه های سفید در بدن

 

يكى از بيماريهاى مزاحم و ناراحت كننده ايست كه هنوز علت اصلى آن معلوم نشده و دانشمندان نظريات مختلفى درباره پيدايش آن قائلند، قهره و ترس و هيجان و ناراحتيهاى روحى در پيدايش آن بى تاءثير نيست معلوم نيست به چه علت ملانين زير پوست (رنگ دانه پوست ) در جائى از بدن از بين رفته و سفيد رنگ مى شود در هر صورت برصهائى كه در فشار بين دو انگشت سرخ رنگ شده و خون در آن جمع مى شود بيشتر علاج پذيرند تا آنهائى كه در فشار همچنان سفيد باقى مى مانند، اين بيمارى اگر در بدن و در نقاط پوشيده باشد بهتر است تا در صورت و جاهاى برهنه بدن.

درمان :
درمان اين بيمارى طولانى و مبتلايان بايستى با صبر و مقاومت و با حوصله كامل تحت درمان و دارو قرار گيرند تا پس از ماهها حتى سالها نتيجه به دست آوردند.

نسخه :
باديان 20 گرم
زنيان 20 گرم (ناشتا)
تخم كرفس 40 گرم

همه را نيم كوب كرده هر روز صبح 5 گرم جوشانده ميل نمايند به مدت يك ماه صبح ناشتا بكار ببرید

 

اگر بیمار بلغمی باشد دادن ايارج فيقرا به مدت يك ماه توصيه مى شود، دستور بالا را نيز بايد يك ماه صبح ناشتا بكار برند. اين دستورات را هر چند روز بايد قطع كرد و بجاى آن اطريفل كبير روزى سه قاشق چايخورى مصرف نمود مرباى هليله نيز به تناوب ميل نمايند و از لبنيات و بقولات سرد، ماهى و آب زياد و غذاهاى شب مانده و مولد بلغم و خسته شدن زياد بپرهيزند و بيشتر از غذاهاى گرم و خشك ميل نمايند، پس از پاك سازى بدن داروهاى موضعى و ماليدنى به كار برند، داروهائى كه جاذب خون به محل بيمارى هستند مؤثرند كه بيشتر به صورت ماليدنى بكار مى روند مثل ، زفت ، خردل ، خربق سفيد، خربق سياه ، مويزج ، كندش ، آهك ، زرنيخ سرخ و زرد، اشق ، بورق پياز عنصل شيطرنج ، عاقرقرحا، سياهدانه ، گوگرد و پوست ريشه كبر، از اين داروها چند يا يك عدد از آنها را نرم كوبيده روزى سه مرتبه با روغن كتان روى پوست بمالند پس از ماليدن محل را اگر در مقابل آفتاب قرار دهند، تا خيلى سرخ شود بهتر است ، بعدا محل بيمارى را مى توان با سركه شستشو داد اگر محل برص كم و جاى آن در صورت و جاهاى حساس بدن نباشد ميتوان بر روى آن داروئى قرار داد كه زخم شود يا طاول كند تا پس از بهبودى زخم ايجاد شده ،

 

محل مرض نيز بهبودى يابد. اين داروها عبارتند از زرايح (حشره ايست از تيره بندپائيان در فارس به آن اله كلنگ گويند). و سركه با عسل و زبل حمام ((چلغور كبوتر))، تخم ترب ، فرفيون ، و تيزاب و غيرو:

وقتى كه اين داروها باعث زخم شدن محل برص شدند ديگر آنها را نبايستى بكار برد و بايد بجاى آنها داروهاى ترميم كننده زخم مصرف نمايند.

داروهائى وجود دارند كه براى رنگين شدن محل برص به كار مى رود مثل روناس ، مر، نيل ، وسمه ، شيطرج ، براده آهن و سركه و يا محلول بادنجان له شده و پخته را روى محل رنگ پريده بمالند اين طريق رنگ آميزى را بايد مرتبا ادامه دهند، براى اينكار بايد اول محل بيمارى را با آب مازو بشويند سپس داروى رنگ كننده اى كه خشك شده است بايستى با آب زاج شستشو داده شود. اگر برص قسمت كوچكى از سطح بدن را فرا گرفته باشد ميتوان آن محل را سوزاند.
در بعضى از مواقع در تعقيب سوختگى ها، زخمها و جراحات رنگ دانه پوست آن قسمت از بين رفته شكل برص را به خود مى گيرد، براى از بين بردن اينگونه رنگ پريدگيها مى توان ، رناس ، شيطرج ، آب مرزنجوش ، و آب كاكنج را به كار برد.

درمان برص

گوگرد زرد و گوگرد سفيد را به نسبت مساوى كوبيده در روغن زيتون و سركه حل كرده بمالند.

درمان از نظر محمد زكرياى رازى

مازريون ، بورق ، خربق سياه ، فلفل ، از هر كدام 5 گرم همه را نرم كوبيده در سركه حل كرده بپزند، پس از پخته شدن زراريح و زاج و براده آهن ، بوره سرخ ، كف دريا، از هر كدام 5/2 گرم ، زراريح 5 عدد اضافه كنند محلول را خوب بهم سرشته تا معجون گردد، اول بايستى موضع برص را با نطرون بشويند و سپس از ادويه فوق به صورت ضماد استفاده نمايند اين فرمول باعث زخم شدن محل برص شده كه لازمه اين كار است براى بهبودى اينگونه زخمها چنانچه گفته شد از داروهاى ترميم كننده زخم استفاده مى شود.

درمان از قول جوان كوردو

((شاه تره ، غارياقى ، گاوزبان ، تخم ترشك ، افسنطين ، كشمش ، جو از هر كدام 25 گرم ، بادرنجويه و غافث از هر كدام 15 گرم ، ريشه خطمى و باديان و ريشه شيرين بيان از هر كدام 20 گرم تخم خرفه ، تخم كاهو، تخم كاسنى ، گشنيز، سنا، افتيون ، بسفايج ، از هر كدام 5 گرم همه را جوشانده صاف نموده روزى 3 استكان از آن محلول ميل نمايند يا روزى 10 گرم از همه را جوشانده صبح و عصر ميل نمايند سپس از هر سه هليله 15 گرم ، غاريقون 5 گرم ، ريوند 5 گرم ، اذخر مكى و زنجبيل از هر يك 5 گرم ، داروهاى اخير را نرم كوبيده ، روزى سه قاشق چايخورى كفلمه نمايند در مدتى كه بيمار مشغول معالجه و درمان است بايستى روزانه روغن تخم شلغم را تهيه كرده به محل برص بمالند.

 

نسخه هاى ساده براى برص

تخم شاهى 25 گرم نرم كوبيده 10 روز با شير بز ميل نمايند.

ترياق كبير به اندازه يك فندق صبح و ظهر و شب تا 40 روز مصرف نمايند.
داروهاى زير همه براى ماساژ بر ضد برص بكار مى رود

غازياقى نرم سائيده يا رنساس يا شيطرج يا سركه يا تخم شاهى و خون پرستو يا لاجورد با سركه و پوست كدو يا كف دريا و خون كبوتر يا سياهدانه و سركه يا ريشه انجير دشتى و سركه يا صندل سرخ و زاج يا آب ليمو يا جدوار و سركه يا كندوش و عسل يا نشادر و روغن گل يا نشادر و زرده تخم مرغ .

 

داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده موسسه جهت درمان بیماری های برص استفاده کنید.

از آنجایی که رنگدانه ها توسط کبد ایجاد می شود تمامی کسانی که دچار بیماری برص هستند  مشکل صفراوی دارند که عموما دچار اضطراب، دلشوره، زود عصبانی شدن .... می شوند که این مشکل ایجاد اسید اضافی معده می کند حتی اگر به معده اسیب نرساند از کبد کار میکشد و در اینجا عدم اسیدوز باعث عدم سم زدایی می شود و فرمان های بالا تکرار می شود و یک لوپ اسیدی ایجاد خواهد شد که همواره کبد درگیر و صفرای اضافی تولید می کند و کارایی کبد پایین آمده و بیماری های مختلف بوجود خواهد آمد که یک از آنها بیماری برص است پیشنهاد ما پکیج منضج صفرا هست که شامل دارو برای معده کنترل اسید معد و درمان معده سرد، دارو برای سیکل اسیدی عصبی که شامل خاموش کردن اضطراب، بالابردن قوه قلب است و دارو برای آنزیم های کبدی که شامل بالا بردن سیستم ایمنی جهت نیاز بدن و دارو برای زایل کردن صفرای اضافی و دارو برای بالا بردن بزاق بدن و پیشنهادهای مکمل داروای و پرهیز غذایی  مشخص این بیماری را خاموش و جلو گیری از پیش رفت بیماری و بخصوص درمان بیماری برصی که کم رنگ پر رنگ می شود.


در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ویتیلیگو بهرمند شوید