بیماری های مثانه

بيماريهاى مثانه مزاحم كه بيشتر باعث ناراحتى بيمار مى شوند ورم مثانه است (سيس تيت ) بعد از آن سنگها و انگلها و زخمهاىداخل مثانه را ميتوان نام برد.

ورم مثانه در مزاج گرم پرخون

علائم :

سوزش ادرار، بخصوص بعد از تمام شدن آن و تكرار ادرار و احساس ‍ سنگينى در قسمت پائين شكم .


درمان :

خون گيرى و دادن شربت كاسنى ، شربت گل بنفشه ، عناب و ترنجبين و خوردن ماءالشعير بجاى آب و استفاده از شيره تخم خرفه و شيره چهارتخمه و جوشانده تخم انجره و گل بنفشه و ريشه شيرين بيان و كاكنج از هر كدام 15 گرم براى 5 روز توصيه مى شود.

شستشوى ناحيه مثانه با محلولگل بنفشه ، گل نيلوفر، و خطمى و پوست خشخاش .

برگ شلغم 15 گرم
برگ كلم 15 گرم
خارخسك 25 گرم
بابونه 5 گرم
بايستى نرم كوبيده بپزند و به شكل خمير به ناحيه ضماد كنند.

و يا از ضماد گل بنفشه آرد جو گل خطمى يا آب كاسنى و آب تاجريزى به طريق بالاعمل نمايند.

ماليدن روغن بنفشه و بابونه به محل ، در تسكين درد مؤثر است و از جوشانده مرزنجوش ، بابونه خارشتر به صورت حمام داروئى استفاده مىشود، اين محلول را بايد صاف نموده در آب آن بنشينند براى تسكين سوزش ادرار از اين نسخه مى توان استفاده نمود.

تخم كرفس 10 گرم
مغز تخم خربزه 20 گرم
عصاره شيرين بيان 10 گرم
با قدرى شكر به صورت سائيده و نرم شده 5 گرم صبح و 5 گرم عصر داده شود بعد از خوردن اين دارو مى توان شربت سكنجبين يا شربتبنفشه نوشيد.

ورم مثانه در سوداوى مزاج

اين نوع نادرتر است ، براى درمان از شيره چهار تخمه و از جوشانده مارچوبهو انيسون و پرسياوشان استفاده مى شود ومحل مثانه را با آب جوشانده بابونه ، خطمى ، كتان ، شنبليله ، تخم كاوشه ،خارخسك ، پرسياوشان شستشو داده تا در كم كردن ورم و درد تسريعشود.

زخم مثانه

درمان را با تعديل مزاج همراه كرده و آنچه در زخم كليه مفيد است در اينجا نيزقابل استفاده مى باشد بطور كلى داروهاى دستگاه تناسلى ادرارى بايستى از نوع خنك و سرد و يامعتدل باشد (در اين حالات)

سوزش ادرار

اين بيمارى در تعقيب عفونت هاى مجارى تناسلى و در تعقيب خوردن داروهاىمحرك و گرم به وجود مى آيد و يا لعاب به دانه و لعاب اسپرزه ، شيرهتخم خرفه ، تخم كاهو، شربت بنفشه ، ماءالشعير و شيره چهار تخمه تسكين مىيابد، خوردن آب انار با شيره چهار تخمه ، مغز بادام مقشر،كتيرا، نشاسته ، عصاره شيرين بيان ، گل ارمنى به مقدار مساوى براى درماناين بيمارى مفيد است بايستى از جماع و از غذاهاى شور، محرك ترش وخيلى شيرين بپرهيزند، شربت بنفشه و كاكنج و اذخر گل و ريشه ايرسا و لالهسرنگون مفيد و مؤثر است داروهاى ورم مثانه را ميتوان در اينجا موردمصرف قرار داد.

 

حبس البول يا رتانسيون ادرار

 

اگر نيامدن ادرار مربوط به مثانه باشد خطرناك نيست و ليكن كم شدن و يا عدم آن به علت بيمارى كليوى خطرناك و آنچه مربوط به بزرگشدن پرستات باشد نيز كم خطر مى باشد داروهاى متسع كننده مجراى ادرار كه گذشت در اينجا خيلى مؤثر است .

 

برگ شاه توت و ريحان كوهى جوشانده صبح و عصر ميل نمايند، جوشانده برگ سماقو برگ كرفس مفيد است حمام داروئى براى حبسالبول مفيد و مؤثر است در بند آوردن ادرار خيار را رنده كرده با اسپرزه وگل خطمى بر ناحيه مثانه ضماد نمايند تا در دفع ادرار كمك نمايد ماميران 25گرم جوشانده در يك ليوان يا اينكه ماميران را جوشانده آب آن رامخلوط با مرباى آلبالو بجاى آب مرتبا نوشند.

 

جوشانده برگ غافث داروى مؤثرى است .

 

ساده ترين درمان نشاندن بيمار در آب گرم مى باشد. در اين موقع مى توان از نسخه زير استفاده نمود (به صورت خوردنى )
آب جوشانده پرسياوشان ، با شربت سكنجبين يا جوشانده برگ كرفس و مرزنجوش .

 

نسخه آب براى زن (حمام داروئى )

 

گل بنفشه ، بابونه ، گل خطمى ، خارخسك ، برگ كلم ، برگ كتان ، پرسياوشان ،بصورت جوشانده صاف كرده و يا ضماد تخم شنبليله ،گل بنفشه ، گل پنيرك ، بابونه ، مغز ناخنك ، با آب برگ كلم يا روغن خارخسكيا كوبيده اين داروها در پيه مرغ يا روغن ديگر به ناحيه مثانه بهصورت موضعى بكار برده مى شود.

 

نسخه :

 

زنيان 5 گرم ، سداب 5 گرم ، نرم كوبيده در آب هندوانه ريخته سه ليوان در يك روز، يا ريوند چينى 5 گرم نرم كوبيده با يك استكان آبترب يا ريوند را با جوشانده آب كبابه يا آب كاسنى يا با شيره چهارتخمه و يا اينكه با جوشانده پرسياوشانميل نمايند.

 

نسخه :

 

انيسون 10 گرم
باديان 10 گرم
تخم كرفس 10 گرم
ريشه باديان 15 گرم
كرويا 5 گرم
زيره 5 گرم
تخم كشوت 5 گرم
جوشانده به مدت چهار روز صبح و عصر مصرف نمايند.

 

تقطيرالبول يا قطره قطره ادرار كردن

 

درمان با شيره تخم خرفه و شيره چهارتخمه ، شيره تخم كاهو، شربت بنفشه ، طباشير و لعاب اسپرزه مؤثر است .

 

رمان اصلى اين بيمارىمساوى است با درمان كلى مزاج بيمار و برطرف نمودن عوارض حاصله در دستگاه ادرارى تناسلى است .

 

سلسله بول يا تكرر ادرار

يعنى ادرار بدون اراده خودبخود خارج شود براى درمان اين حالت اين نسخه مؤثر است كنجد سياه 25 گرم زنيان 25 گرم هر دو را نرم كوبيده هر شب وقت خواب يك قاشق مرباخورى كفلمه نمايند. ((جوشانده 10 گرم سماق در روز نتيجه ى خوبى داده است ))

از داروهای ترکیبی مکمل گیاهی و بی نظیر موسسه جهت درمان سلسله بول یا تکرر ادرار، شب شاشی، کنترول ادرار و سوزش ادرار استفاده کنید.

شب شاشى

علل اصلى اين بيمارى هنوز به خوبى معلوم نشده است ، اما شلى عضله تنگ كننده و پرآبى بدن عامل بزرگى در پيدايش اين بيمارى است . عامل روانى در اينجا بى تاءثير نيست .

درمان :

 -1 از خواب بيدار نمودن اطفال در يك ساعت معين مثلا هميشه 2 بعد از نصف شب .

 - 2 كم كردن مايعات بدن از طريق امساك در نوشيدنى ها

 - 3 تقويت روحيه اطفال و آرامش دادن به آنها

 - 4 نوازش ، دلجوئى و رفتار ملايم با آنها

 - 5 نخوابيدن در بستر گرم و لطيف و حرير و غيره .

نسخه :

گل قند عسلى 20 گرم
زيره 5 گرم
تخم مورد 10 گرم
كندر 10 گرم
پودينه 10 گرم
تخم شاهى 10 گرم
داروها را نرم كوبيده در 250 گرم عسل حل كرده صبح و عصر يك قاشق مرباخورى

بلوط را كوبيده به تنهائى صبح و شب به اندازه يك قاشق چايخورى مؤثر است چون باعث يبوست و خشكى مزاج مى گردد بهتر است بيمار چند عدد انجير در روز ميل كند يا كنجد سياه را به تنهائى سائيده 5 روز صبح و عصر يك قاشق مرباخورى بدهند، مالش روغن سداب به مهره هاى پشت براى اينگونه بيماران مفيد است .

نسخه شب شاشى

كندر، سعد، خولنجان ، مورد، گلنار، خرفه همه را نرم سائيده روزى 5 گرم از مجموع در سه نوبت بدهند يا عسل يا با مربا همه را نرم كوبيده در يك شيشه مرباى بالنگ ريخته سه مرتبه در روز ميل شود. جوشانده 5 گرم اسطوخدوس روزانه خيلى مؤثر ميباشد.

مصطكى 10 گرم
بلوط 5 گرم
هليله سياه 10 گرم
نرم كوبيده 12 روز بدهند يا زيره كرمانى ، كندر، مورد از هر كدام 5 گرم به مدت 15 روز.

معجون ضد سلسله بول و نيز مؤثر بر شب ادرارى

 

نسخه ساده زير نيز خيلى مؤثر است

30 گرم پوست انار خشك تميز را نرم كوبيده با 50 گرم شكر داخل كرده روزى سه قاشق مرباخورى مصرف نمائيد.

از داروهای ترکیبی مکمل گیاهی و بی نظیر موسسه جهت درمان سلسله بول یا تکرر ادرار، شب شاشی، کنترول ادرار و سوزش ادرار استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب بهرمند شوید