اسهال و هضم ناقص

كسانى كه مبتلا به ورم روده و كوليت و زخم روده و بيماريهاى ديگر از قبيل تومورها، غده ها و گاهى تومورهاى بدخيم مى باشند بيشتر دچار اسهال و زور و پيچ شكم مى گردند گاهى به مدفوع خونى و هضم ناقص مبتلا مى شوند كه در اينجا مقدارى مواد غذائى هضم نشده در مدفوع وجود دارد، داروهاى مؤثر عبارتند از صمغ عربى ، نشاسته ، كتيرا، لعاب به دانه ، لعاب اسپرزه شربت مورد، طباشير.

نسخه :

گل ارمنى 10 گرم

طباشير 5 گرم

تخم ترشك 10 گرم

همه را نرم سائيده روزى چهار قاشق مرباخورى با دوغ ميل نمايند.


خوردن ترشيجات ، سبزيجات ، غذاهاى چرب و نفاخ و بطور كلى پرهيز از مواد سلولزدار مثل سبزيجات و حبوبات بهتر است ، سماق داروئى است كه در اينجا هم آن را مى توان به غذاى بيمار افزود و هم پودر آنرا مى توان مستقيما كفلمه كرد يعنى با آب فرو داد و نيز از جوشانده آب آن مى توان بهره گيرى نمود.

طباشير 5 گرم

دانه انار 5 گرم

صمغ عربى 5 گرم

كتيرا 5 گرم

مصطكى 10 گرم

همه را نرم كوبيده با آب سيب ترش يا با آب سماق روزى چهار قاشق مرباخورى

نسخه :

گل ارمنى 5 گرم

گل مختوم 5 گرم

طباشير 5 گرم

كهربا 5 گرم

گلنار 5 گرم

همه را نرم كوبيده روزى چهار قاشق مرباخورى كفلمه نمايند.

نسخه جهت كليت اولسر و يا زخم روده

25 گرم ريشه انار را جوشانده 2 مرتبه در 24 ساعت تنقيه نمايند.

اسهال و هضم ناقص در مزاج بلغمى و صفراوى

علائم :

زردى مدفوع تواءم با بلغم ، درد، قراقر شكم اين علائم بيشتر در كسانى ديده مى شود كه ميوه هاى خام زياد مصرف مى كنند مانند آلوچه ، آلو، زردآلو، آلبالو و غيره .

درمان :

هليله زرد 5 گرم

تخم مورد 2 گرم

سماق 10 گرم

گلنار 5 گرم

همه را نرم كوبيده با آب ترشك كفلمه نمايند.

نخسه ضد اسهال خونى

بارهنگ 10 گرم

انيسون 5 گرم

دانه انار 5 گرم

خون سياوشان 5 گرم

همه را نرم كوبيده با شربت آب ليمو ميل نمايند.

نسخه ساده ضد اسهال

پوست انار ترش 10 گرم

عفض 5 گرم

هر دو را خوب سائيده در 2 استكان سركه انگور جوشانده تا كمى سفت شود هر دفعه 1 قاشق مرباخورى .

نسخه ضد اسهال

پوست پسته 5 گرم

گلنار 5 گرم

مصطكى 5 گرم

طباشير 5 گرم

فوفل 5 گرم

باديان 10 گرم

چاى سفيد 5 گرم

همه را نرم كوبيده روزى چهار قاشق مرباخورى به صورت كفلمه

نسخه ديگر

زنيان 5 گرم

هليله سياه 5 گرم

چاى سفيد 5 گرم

هر يك را جداجدا بو داده سپس درهم ريخته نرم سائيده روزى چهار قاشق مرباخورى در ماست كيسه انداخته (ماست آب رفته ) ريخته ميل نمايند.

اسهال مزمن

انيسون (10 گرم ) بو داده با 10 گرم ريشه انجبار هر دو را نرم كوبيده چهار قسمت نموده براى يك روز، هر دفعه يك قسمت مصرف نمايند.

نسخه ديگر

صمغ عربى 5 گرم

مصطكى 5 گرم

دانه انار 5 گرم

تخم گشنيز 5 گرم

پوست خشخاش 5/2 گرم

همه را نرم كوبيده هر دفعه يك قاشق چايخورى .

نسخه ساده ديگر

10 گرم سعد را نرم كوبيده در يك استكان عسل ريخته هر دفعه يك قاشق مرباخورى .

براى اسهالهاى خيلى سخت از اين نسخه ميتوان استفاده كرد.

طباشير 5 گرم

گلنار 5 گرم

گل مختوم 5 گرم

تخم ترشك 10 گرم

شادنج 5 گرم

تخم مورد 5 گرم

كندر 5 گرم

پوست كوكنار 5/2 گرم

همه را نرم كوبيده هر چهار ساعت يك قاشق مرباخورى با آب سرد يا دوغ ميل نمايند.


اگر نسخه قوى تر لازم باشد از داروهاى زير مى توان بكار برد.

صمغ عربى 5 گرم

آقاقيا 5 گرم

حضض 5 گرم

بسد 5 گرم

كهربا 5/2 گرم

گل انار 5 گرم

اسپرزه 5 گرم

تخم ريحان 5 گرم

بارهنگ 10 گرم

همه را بو داده سپس نرم كوبيده مخلوط كرده هر چهار ساعت يك قاشق مرباخورى مصرف نمايند.

اسهال خونى

در اسهالهاى خونى بايستى از داروهاى قابض و داروهاى ضد خونريزى تواءما استفاده گردد مثل قرص طباشير، شربت انجبار، قرص كهربا، شربت مورد، پوست انار، گل ارمنى ، گلنار، مازو، بلوط و فوفل بيمار بايستى حداقل 24 ساعت تا سه روز از خوردن غذا پرهيز كند و نيز از ماست آب رفته و آب جوشانده سماق و يا انار استفاده نمايند.

نسخه :


گلنار 10 گرم

گل سرخ 5 گرم

بلوط 5 گرم

ارزن كوبيده 15 گرم

جومقشر 15 گرم

همه را جوشانده سپس 5 گرم گل ارمنى و 5 گرم خون سياوشان را نرم كوبيده به آن جوشانده اضافه كرده صاف نموده روزى چهار قاشق غذاخورى .


جالينوس و نفوذ او در 45 نسل

جالينوس ركن اصلى پزشكى بود او آخرين پايه مهم طب يونان قديم محسوب مى شود. جالينوس (1200 - 130 ميلادى ) پزشك پادشاهان و شخصيت هاى برجسته روم كه مسافرت هاى زياد انجام داد، سخنرانيهاى بى شمارى نمود و نوشته هاى گوناگونى از خود به يادگار گذاشت . اين يونانى بزرگ محقق باهوشى بود كه تجربيات زيادى با آزمايشات گوناگون كسب نمود حجامت يكى از ابداعات او مى باشد. رشته داروسازى نيز مثل پزشكى از فرمولهاى او كه بنام جالينوسى معروف مى باشد بهره مند گرديد. جالينوس پيشتاز علم پزشكى در زمان خود بود. و تعليمات او مورد تاءييد استادان پزشكان در طول يك هزار و پانصد سال بوده است .


نسخه :

اسپرزه 5 گرم

تخم شب بو 5 گرم

تخم مرو 5 گرم

تخم ترشك 10 گرم

تخم خرفه 10 گرم

تخم كتان 10 گرم

گل ارمنى 5 گرم

طباشير 5 گرم

نشاسته 10 گرم

سمغ عربى 5 گرم

كهربا 5 گرم

تخمه ها را بو داده غير از اسپرزه و تخم مرو، بقيه را خوب سائيده به هم بياميزند روزى چهار قاشق مرباخورى با شربت مورد ميل نمايند.


در بيماران مبتلا به اسهال ساده يا اسهال خونى اگر مريض مبتلا به عطش ‍ زياد باشد مى توان بجاى آب از شيره خرفه استفاده نمود براى اين كار 25 گرم تخم خرفه را در چهار ليوان آب جوشانده از آن به جاى آب استفاده نمايند.
اگر اسهال خونى همراه با صدا كردن شكم و ايجاد گاز و نفخ باشد از گلنار، مازو و بلوط و زيره و يا گشنيز كه از هر كدام 5 گرم انتخاب شده باشد پس از نرم كوبيدن روزى چهار قاشق مرباخورى بكار برند.


نسخه مؤثر بر اسهال خونى

ريشه انجبار 10 گرم

خون سياوشان 5 گرم

تخم مورد 5 گرم

كهربا 5 گرم

ريشه مرجان 5 گرم

گل ارمنى 15 گرم

گلنار 10 گرم

بلوط 5 گرم

مازو 5 گرم

حضض 5 گرم

فوفل 5 گرم

همه را سائيده روزى چهار قاشق مرباخورى مصرف شود.

نسخه ديگر

گل سرخ ، شهدالنج ، گلنار، گل ارمنى ، سماق ، صمغ عربى ، پوست خشخاش همه را برابر انتخاب كرده نرم كوبيده روزى چهار قاشق مرباخورى


يبوست و خشكى مزاج

معمولا پس از بهبودى اسهال ممكن است چند روزى يبوست پيدا شود كه اگر مزاحم باشد ميتوان دستور زير را بكار برند:
مبتلايان به يبوست بايستى از غذاهاى سبزى دار، سوپ ها، ميوه هاى پخته ،

استفاده نمايند ساده تر از همه اينكه مقدارى آلوچه خشكه را در شكر پخته تا مربا شود سپس هسته ها را جدا كرده شب هنگام خواب يك قاشق غذاخورى ميل نمايند.


و يا اينكه شير خشت را شيره كش كرده با روغن بادام هر شب موقع خواب استفاده كنند.

نسخه خیلی ساده و مؤثر

2/5گرم اسفند با 2/5 گرم گلپر در یک لیوان آبجوش به مدت 20 دقیقه دم کرده پس از صاف کردن میل کنید و یا 2/5 گرم اسفند خالی را کف لمه با کمی آب میل کنید.

 

از داروهای ترکیبی مکمل گیاهی و بی نظیر موسسه جهت درمان انوع اسهال های مزمن و خونی و..... استفاده کنید.

معمولا پس از بهبودى اسهال ممكن است چند روزى يبوست پيدا شود كه اگر مزاحم باشد ميتوان دستور زير را بكار برند:
مبتلايان به يبوست بايستى از غذاهاى سبزى دار، سوپ ها، ميوه هاى پخته ،

استفاده نمايند ساده تر از همه اينكه مقدارى آلوچه خشكه را در شكر پخته تا مربا شود سپس هسته ها را جدا كرده شب هنگام خواب يك قاشق غذاخورى ميل نمايند.

و يا اينكه شير خشت را شيره كش كرده با روغن بادام هر شب موقع خواب استفاده كنند.


نسخه ضد يبوست

انجير 200 گرم

گل بنفشه 15 گرم

ريشه شيرين بيان 20 گرم

مويز 40 گرم

همه را جوشانده صاف كرده شب موقع خواب يك استكان ميل نمايند.

نسخه ضد يبوست

گل بنفشه 25 گرم

ريشه شيرين بيان 25 گرم

تخم شنبليله 25 گرم

گل پنيرك 15 گرم

مخلصه 10 گرم

يك قاشق غذاخورى در 2 ليوان آب كمى جوشانده قبل از هر غذا يك قاشق غذاخورى

از داروهای ترکیبی مکمل گیاهی و بی نظیر موسسه جهت درمان انوع یبوست مزمن  و..... استفاده کنید.

معمولا پس از بهبودى اسهال ممكن است چند روزى يبوست پيدا شود كه اگر مزاحم باشد ميتوان دستور زير را بكار برند:
مبتلايان به يبوست بايستى از غذاهاى سبزى دار، سوپ ها، ميوه هاى پخته ،

استفاده نمايند ساده تر از همه اينكه مقدارى آلوچه خشكه را در شكر پخته تا مربا شود سپس هسته ها را جدا كرده شب هنگام خواب يك قاشق غذاخورى ميل نمايند.

و يا اينكه شير خشت را شيره كش كرده با روغن بادام هر شب موقع خواب استفاده كنند.


نسخه ضد يبوست

انجير 200 گرم

گل بنفشه 15 گرم

ريشه شيرين بيان 20 گرم

مويز 40 گرم

همه را جوشانده صاف كرده شب موقع خواب يك استكان ميل نمايند.

نسخه ضد يبوست

گل بنفشه 25 گرم

ريشه شيرين بيان 25 گرم

تخم شنبليله 25 گرم

گل پنيرك 15 گرم

مخلصه 10 گرم

يك قاشق غذاخورى در 2 ليوان آب كمى جوشانده قبل از هر غذا يك قاشق غذاخورى

از داروهای ترکیبی مکمل گیاهی و بی نظیر موسسه جهت درمان انوع یبوست مزمن  و..... استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب بهرمند شوید