بدى هضم به علت گرمى مزاج

بدى هضم به علت گرمى مزاج

علائم :

عطش ، يبوست دهان ، كم شدن اشتها، طعم بد دهان مانند طعم دود و ترش ‍ كردن غذاهاى گرم ، بهتر هضم شدن غذاهاى غليظ و سرد، اينگونه بيماران در مصرف غذاهاى گرم زياده روى كرده و از حد اعتدال گذرانده اند.

درمان :

شربت ليمو، شربت انار، شربت غوره ، مرباى سيب ، مرباى شيره خرفه ، و شربت زرشك و عناب و تمرهندى و آلوچه خشكه ، در صورتيكه زخم معده در كار نباشد مفيد است.

بدى هضم در مزاج صفراوى خود معده

علائم
تلخى دهان ، خروج صفرا، با استفراغ و خروج صفرا با مدفوع ، بيمار پس از غذا خوردن احساس طعم بد دهان دارد مثل كسى كه دود زياد كشيده باشد، بوى بد دهان و سوزش دل و عطش و حالت تهوع موجود، ممكن است در اثر بيمارى و اختلال كار ساير اعضاء مثل كبد يا روده ها و غيره باشد و هميشه مربوط به خود معده نيست اگر حالت تهوع زياد باشد و بيمار از امتلاء رنج برد، مقدارى سكنجبين با آب گرم حل كرده نوشند تا استفراغ كنند بعد از آن پوست هليله زرد 10 گرم جوشانده صبح و عصر ميل نمايند اينگونه افراد صفراوى مزاج در موقع گرسنگى و دير رسيدن غذا، بى طاقت شده و حتى ممكن است بيهوش گردند، براى درمان اين حالت بهتر است شربت ليمو، شربت غوره ، شربت انار، يا شربت نارنج صبح ناشتا ميل نمايند غذاهاى ترش براى افراد فوق مؤثر است و بايد قبل از گرسنگى كامل غذا خورند.

نسخه :

شربت عناب 15 گرم

زرشك 10 گرم

آلوچه خشكه 15 گرم

ليمو 5 گرم

همه را جوشانده صاف كرده سه روز صبح و عصر ميل نمايند.

و يا ايارج فيقرا با جوشانده هليله تواءما بكار برند و يا اينكه افسنطين 2 گرم گل سرخ 5 گرم جوشانده صاف كرده با شربت قند آميخته يك گرم صبر به آن اضافه نموده صبح و عصر ميل كنند و اگر بدى گوارش مربوط به بيماريهاى كبد باشد پاكسازى بدن به وسيله ماءالجبن يا به وسيله حب صبر زرد نمايند و با گل قند و آب ليمو تقويت معده نمايند و براى تقويت كبد، طباشير و ريوند از هر يك 5 گرم كوبيده با گل قند دهند، سوپ مرغ و آب غوره يا آب ليمو مفيد است .
بدى هضم در مزاج گرم و تر بطور عموم

در اينجا اشتهاى بيمار بر اعتدال بوده اما لعاب كثير از دهان جارى مى شود بخصوص وقتى كه معده خالى و گرسنگى در كار باشد و بيشتر اينگونه افراد حالت تهوع داشته و گاهى استفراغ رطوبتى دارند (مانند سفيده تخم مرغ ) اينگونه حالتها را بايستى با دادن آب شبت و سكنجبين مجبور به استفراغ نمايند تا معده پاك گردد و محتويات آن خارج شود سپس مرباى هليله ، گل قند و طباشير تجويز نمايند.

بدى هضم در مزاجهاى گرم و خشك

درمان :

شيرگاو، ماءالشعير، حريره از آرد جو و روغن بادام و شكر تهيه كرده ميل نمايند. اينگونه افراد بايستى از غذاهاى رطوبتى و خنك استفاده كنند.

بدى هضم در مزاجهاى گرم و تر بدون ماده رطوبتى

در دستگاه گوارش اينگونه بيماران غذاهاى مصرف شده زودتر تغيير شكل داده و متغير مى شود و آب دهان جارى مى گردد تبخير يا (پوترى فيكاسيون ) در دستگاه گوارش اينگونه بيماران بيشتر از معمول است لذا باعث ايجاد گاز و نفخ زيادترى مى گردد.

درمان :


براى تبريد و تجفيف يا خشكانيدن و جذب گازها و نفخ ، بايستى از معجون اطريفل صغير يا اطريفل كبير استفاده نمايند.
بدى هضم در مزاج سرد

علائم :

ضعف هضم ، تمايل زياد به غذا خوردن يا كثرت خواهش طعام ، توقف بيش از حد معمول غذا در معده و ترش كردن آن و آروغ ترش و برگشت غذاى ترش به دهان كه اينها همه در اثر زيادى اسيد معدى است و موجب ناراحتى بيمار مى گردد مدفوع در اينگونه بيماران شل و گاهى با يبوست تواءم است اينگونه بيماران با خوردن غذاهاى گرم مثل عسل ، مرباجات ، كمپوتهاى گرم بهبودى مى يابند.

درمان :

انيسون 10 گرم

تخم كرفس 15 گرم

گل قند 200 گرم

نرم كوبيده در گل قند ريخته 2 روز ميل كنند اگر به اين دستور قرنفل تخم گشنيز و زيره اضافه كنند مفيدتر است .

بدى هضم در مزاج سرد و خشك

درمان :

ماءالشعير و عسل ميل نمايند شربت گاوزبان ، شربت انار شيرين و شربت زوفا نوشند.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب بهرمند شوید