ورم معده یا گاستروک

در مزاجهاى صفراوى و دموى بيشتر به وجود مى آيد و در بلغمى و سوداوى كمتر، در مزاجهاى دموى و صفراوى درد سردل التهاب ، سوزش ، عطش ، سستى ، حالت استفراغ ، سقوط اشتها، زردى يا سرخى زبان ، تلخى دهان ، گرفتگى رنگ صورتمتمايل به زردى ، در فشار با كف دست درد شديدى در سر دل احساس مى شود در گرم مزاجان كه پرخون مى باشند بايد فصد نموده و سپس شربتبنفشه ، شربت نيلوفر، آب انار، آب غوره ، آب كاسنى ، و يا عرق كاسنى و يا آب تاجريزى را با گلابميل نمايند، كسانى كه مبتلا به خشكى مزاج و يبوست هستند از دستور زير مى توانند استفاده كنند:

تاجريزى 5 گرم ، كاسنى 5 گرم ، گل سرخ 10 گرم ، تمرهندى 10 گرم ، همه را جوشانده با شير خشتميل نمايند يا فلوس را در آب كاسنى حل كرده ميل نمايند.

بهترين نسخه براى انواع يبوست ها كه به تجربه زياد رسيده است داروهاى زير است .

انجير 200 گرم

تمرهندى 100 گرم

آلوچه خشكه 250 گرم

شكر 250 گرم

همه را جوشانده تا مربا شود سپس هسته ها را جدا كرده خوب مخلوط كنند سپس ترنجبين ،گل بنفشه ، سنا و گل سرخ را مطابق نسخه زير را نرم كوبيده به مرباى فوق اضافه نمائيد، هر شب موقع خواب يك قاشق غذاخورى با قدرى آبميل نمائيد

زخم معده

مبتلايان به زخم معده و اثنى عشر با خوردن چيزهاى ترش و تند و سرخ كردهميوه هاى خام سبزيجات و نان طريد و آشها ناراحت مى شوند لذا رعايترژيم غذاى مناسب در زخم معده و اثنى عشر مؤثر است . در هنگامى كه زخم تازهباشد طباشير وگل سرخ ، تخم ترشك از هر كدام 10 گرم به مدت 6 روز به صورت جوشانده بعد ازهر غذا نصف ليوانميل نمايند. در زخمهاى تازه معده و اثنى عشر نبايستى از داروهاى پاك كننده (منقيات ) قوى استفاده نمايند زيرا زخم را تازه تر مى سازد.

 ضد نفخ معده

داروهائى كه در بدى هضم معده به علت گرمى مزاج گفته شد در اينجا مى تواند مصرف شود.

 همچنين داروهاى مؤثر در سوءهضم نيز در اينجا اثر درمانى دارد.

 نسخه ضد نفخ معده

 هيل غرابى 5 گرم

 هيل باد 5 گرم

 نرم كوبيده بعد از هر غذا يك قاشق چايخورى در گلاب حل كرده ميل نمايند.

 

براى رفع آروغ زدن

 بعضى افراد عادت دارند كه بعد از تناول غذا مرتب آروغ زنند اين عمل راهواخورى نامند كه ادامه آن باعث گشادى معده خواهد شد و اينعمل ناپسندى است هم براى اطرافيان بيمار و هم براى خود او اين مرض نزدكسانى كه غذا بهتعجيل مى خورند و دهان خود را در هنگام غذا خوردن نمى بندند بيشتر پيش مىآيد زيرا به عجله غذا خوردن مقدارى هوا با طعام وارد معده مى شود.

 

درمان :

 علاوه بر رعايت نكات فوق بايستى باديان را نرم كوبيده با گل قند بعد از غذاميل كنند يا 5 گرم هيل غرابى را نرم كوبيده با گلاب مصرف نمايند. (اين مقدار براى يك روز در سه نوبت).

 نسخه ساده ضد آروغ

 10 گرم برگ نعناع را جوشانده آب آنرا سه روز بعد از هر غذا ميل كنند: يا پودينه را نرم كوبيده باهيل غرابى و گلاب بعد از غذا مصرف نمايند.

 عزیزان می توانید از ( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید.