بیماری های معمولی زبان و دهان

در افراد پر خون و دموى مزاج كه با سرخى و آب ريزش از دهان و بدى طعم دهان همراه است اول بايد خون گيرى كنند و از چهار شربت خنك و از جوشانده هليله و ايارج فيقرا بدن را پاكسازى نمايند و از آب كاهو، كاسنى تاجريزى بارهنگ گلاب و سماق غرغره نمايند و در آخر آب كلم ، آب كاكنج لعاب كتان مضمضه و غرغره كنند و از جوشانده عدس ، پوست انار، ريشه شيرين بيان و جومقشر غرغره نمايند و در مراحل آخر و روزهاى بهبودى از جوشانده گل بنفشه و بابونه استفاده نمايند آب انار مى خوش و سكنجبين تجويز نمايند سوپ جو، كدو آب انار، سماق و غيره خورند اگر چرك زياد وجود داشته باشد از جوشانده انجير، تخم مرو و قدرى روغن بنفشه مضمضه و دهان شويه كنند اگر ورم سخت و دشوار باشد از جوشانده شنبليله ، انجير يا تخم كاهو و گل سرخ و پوست انار استفاده شود لعاب به دانه و لعاب اسپرزه نيز مؤثر است .

 

ثقل زبان

يعنى در گفتار و كلام وقفه ايجاد شود و در اين صورت بايد از جوشانده بنفشه ، مغز تخم كدو روغن بادام يا لعاب گل خطمى يا شيره تخم خرفه به صورت دهان شويه و نگاهداشتن آن در دهان استفاده و غرغره كنند و سر را نيز با آب آنها بشويند و نيز بر زبان و گردن و بيخ گوش بمالند.

گل نيلوفر، آب گشنيز، آب تاجريزى ، روغن بنفشه يكى يا همه آنها را در شير حل كرده در دهان گيرند و خارج نمايند و دادن ايارج فيقرا و داروهاى مقوى اعصاب مؤثر است روزها فلفل و خردل ، عاقرقرها، غوره نمك و كمى نشادر در زبان بمالند يا يكى از آنها را جوشانده غرغره كنند و ماليدن آويشن ، خردل عاقرقرحا ريشه كبر و كندوش سائيده بر زبان مؤثر است اگر تكلم خيلى سخت باشد مى توان فرفيون و كندش را سائيده خمير كرده مدام بر پشت گردن گذارند.

 

از داروهای ترکیبی مکمل گیاهی و بی نظیر موسسه جهت درمان ثقل زبان استفاده کنید.

اگر اختلال تكلم به علت بيماريهاى جمجمه باشد بايستى به بيمار گل قند عسلى داد و خردل را در عسل و سركه حل كرده هر روز صبح غرغره كنند چند روز بعد از غرغره ، عاقرقرحا و فلفل و خردل را برابر سائيده بر زبان مالند و مرتبا وج در دهان داشته ، بمكند.


نسخه :

نشادر، زنجبيل ، فلفل ، عاقرقرحا، مويزج ، آويشن ، نمك هندى ، بورق ، مرزنجوش و سياهدانه را جوشانده در عسل حل كرده غرغره نمايند.

بثورات دهان و زبان

اين دانه ها كه به علل مختلفى به وجود مى آيد و در بيماريهاى خونى ، قارچى و در حساسيت ها و در بيمارى ويروسى و غيره پيدا مى شود گاهى باعث سوزش و ناراحتى بيمار مى گردد بايستى با داروهاى موضعى مخصوص معالجه شوند.

 


از داروهای ترکیبی مکمل گیاهی و بی نظیر موسسه جهت درمان بثورات دهان وزبان استفاده کنید.

 

نسخه :

گلنار، پوست انار، مازو، بلوط، مصطكى ، يك يا چند تاى آنها را كه در دسترس باشد تهيه كرده كوبيده با سركه و آب جوشيده ممزوج نموده در دهان نگاه دارند، مريم گلى يا كلپوره ، آويشن شيرازى ، گل خطمى نيز در اين مورد به كار برده مى شود. گاهى ممكن است بثورات فوق چركين شده و يا حالت قارچى به خود بگيرد و يا قارچها كه فراوان ترين بيماريهاى دهان را تشكيل مى دهند موجب ناراحتى بيمار گردند كه در اين صورت از ساده ترين داروها و مهمترين آنها كه ميوه كاج باشد جوشانده مرتبا غرغره نمايند يا با جوشانده گل سرخ ، سماق ، گشنيز، عدس ، تاجريزى ، يا سركه بكار برند اگر جراحت و زخمها باعث عفونت و بدبويى شديد دهان گردند مى توان از نشادر 5/2 گرم ، نمك 5/2 گرم ، زاج 5 گرم همه را نرم كوبيده در سركه جوشانده مضمضه نمايند.

 

زخمهاى فرورونده دهان (آكله ) و آفت ها دپم فى گوس

درمان :

پاكسازى و تنقيه بدن به وسيله افتيمون سه روز، روزى 10 گرم افتيمون را صبح و عصر دم كرده ميل نمايند ناگفته نماند كه افتيمون را نبايد جوشانيد زيرا طاقت جوشيدن را ندارد بعد از تنقيه سركه را با سماق آميخته و كمى جوشانده مضمضه نمايند يا زاج ، عاقرقرحا يا ماميران و هليله و سركه را جوشانده مضمضه كنند تا از پيشروى باز ايستد و جلوگيرى به عمل آيد، مضمضه جوشانده ريشه انار براى زخمهاى دهان خيلى مفيد است


از داروهای ترکیبی مکمل گیاهی و بی نظیر موسسه جهت درمان زخم ها و آفت ها و زخم های فرورونده دهان استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب بهرمند شوید