بواسير ( هموروئید )

شايع ترين بيماريهاى اين عضو كه بواسير و فيستول (سوراخ عفونى و يا فرورفتگى است كه متاءسفانه مزاحم سختى براى بيمار است ) و ترك خوردگى يا شقاق و بالاخره خيلى نادرتر - سرطان اين ناحيه است ، خارج شدن مقعد نيز يكى از بيماريهاى شايع در اطفال و در اشخاص پير و ضعيف است ، مقعد عضوى است بسيار حساس كوچكترين تغيير مزاجى اثرش ‍ روى آن ظاهر مى شود مثل گرم شدن مزاج كه اثرش خارش و سوزش مقعد است و پيدايش اسهال كه خروج مقعد در تعقيب آن است مخصوصا در اطفال .

بواسير
اين بيمارى به عناوين و اشكال مختلفى خود را نشان مى دهد مثل تكمه اى ، زگيلى شكل ، توبولى ، آويزان مثل ريشه و يا به شكل كلافه واريسى شكل عروق و غيره

 

 

 

 

 

 

درمان :

اگر بيمار پرخون و چاق و مبتلا به فشار خون باشد، فصد نمايند و خون كم كنند و سپس جوشانده هليله تجويز نمايند و پرهيز از غذاهاى غليظ از شور، سوداوى مثل گوشت گاو و آهو و شتر و ماهى شور و گوشت ساير حيوانات وحشى ، بادنجان ، عدس ، كلم ، خرما، پنير و آب خيلى سرد لازم است و بايستى مدام طبع نرم و لينت مزاج برقرار باشد كه اين خيلى مهم است و هليله يا آمله يا اطريفل صغير و مقل براى لينت مزاج بكار برند، بعد از تنقيه و نرم كردن طبع اگر دردى در كار باشد از پخته برگ كلم و پوست خشخاش و روغن گل و سفيده تخم مرغ براى تسكين درد استفاده نمايند.

اين دارو براى ضماد به محل بواسير تجويز مى شود، مرهم سفيداب مفيد است به فرمول زير:

نسخه :
كندر 5 گرم
مرمكى 5 گرم
مصطكى 5 گرم
ريشه انجبار 10 گرم
گل ارمنى 10 گرم
گلنار 10 گرم
مازو 5 گرم
بلوط 5 گرم
تخم مورد 5 گرم
ميوه كاج 10 گرم
گل سرخ 5 گرم
همه رانرم كوبيده در موم حل كرده استعمال نمايند بصورت شياف يا سائيده داروها را در كمى روغن زيتون حل كرده به صورت ضماد استعمال شود.

از داروهای ترکیبی مکمل گیاهی و بی نظیر موسسه جهت درمان بواسیر، خون ریزی، فیستول، شقاق، و زخم  و ورم مقعد  به صورت محلول استفاده کنید.

پيه مرغ 25 گرم ، مقل 5 گرم ، ميعه 5 گرم ، مغز ساق قلم گاو يك عدد پيه و مغز ساق قلم گاو را حل كرده داروها را در اين روغن ريخته مخلوط و حل نمايند سپس داروهاى نرم شده فوق را اضافه كرده خوب بسرشند از اين پماد به محل مقعد ضماد نمايند. تخم تره ، خيار دشتى ، سياهدانه ، دانه اسفند، و كندر را روى آتش ريخته بخور دهند، چنانچه گفته شد اين دستورات براى موقعى است كه درد وجود داشته باشد، حال اگر درد و المى در كار نباشد از داروهاى خشك كننده استفاده نمايند.

نسخه خشك كننده خون بواسير

مورد، ميوه كاج ، اقماع بادنجان ، ريشه كبر يا خيار دشتى ، شهم حنظل ، مر، مقل ، پوست انار، زرد چوبه ، عفض ، كندر، دانه اسفند، تخم پياز از اين داروها هم به صورت بخور و هم مى توان چندتاى آنها را نرم كوبيده در آب تره ريخته به محل مقعد ضماد نمايند ومدتى مرتبا با روغن زيتون كهنه محل را ماساژ دهند، كندر و خون سياوشان را نرم كوبيده به صورت پودر به موضع بواسير بپاشند.

نسخه :
پوست انار 10 گرم
بلوط 5 گرم
كندر 5 گرم
ميوه كاج 10 گرم
نرم كوبيده با آب انگور جوشانده صبح و عصر ضماد نمايند اگر بواسير با درد و پرخونى همراه بوده و خونى خارج نشود و ورم آن نيز زياد شده باشد بيمار را بايستى در آب گرم نشانند.
و با روغن زيتون با روغن كرچك و يا روغن مغز ساق گاو محل را چرب نمايند يا كوهان شتر بمالند تا نرم شود، در اينجا براى لينت مزاج و پاكسازى بدن از جوشانده هليله استفاده بايد نمود.

نسخه براى خونريزيهاى بواسير

پوست انار 200 گرم
مازو 15 گرم
تخم مورد 20 گرم
دكمه يا تخم گل 25 گرم
همه را جوشانده بيمار را در آب آن بنشانند.

نسخه براى حمام داروئى

برگ خطمى ، گل پنيرك ، گل بنفشه ، برگ ريحان كوهى ، سبوس گندم ، جومقشر، بومادران ، شبت ، شنبليله همه را جوشانده بيمار در آب آن بنشيند.

از داروهای ترکیبی مکمل گیاهی و بی نظیر موسسه جهت درمان بواسیر، خون ریزی، فیستول، شقاق، و زخم  و ورم مقعد  به صورت محلول استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از طب سنتي,طب مکمل,زيبايي پوست,حجامت,زالو درماني,درمان بيماري ها, گیاهان دارویی,مکمل,داروهای گیاهی,نسخه های گیاهی سنتی بهرمند شوید