شقاق

نسخه براى شقاق

مغز تخمه كدو 10 گرم
مغز تخم خربزه 10 گرم
سعد 5 گرم
نرم كوبيده در مغز ساق قلم گاو حل كرده به صورت ضماد استعمال شود.


نسخه حمام داروئى

بلوط، مازو، آويشن شيرازى ، گل بومادران ، مريم گلى ، برگ مورد، سعد، پوست انار همه را در آب جوشانده بيمار در آن بنشيند.

ورم مقعد

در بيشتر مزاجهاى گرم در تعقيب مصرف داروهاى محرك و گرم اين حالت به وجود مى آيد كه عبارت از سوزش گاهى ، خارش و درد.

درمان :

اول بايستى قطع داروهاى تجويز شده نمايند. سپس داروهاى ضد گرمى مصرف كنند و اين نسخه را به صورت ضماد بكار برند.

نسخه :

مغز ناخنك 10 گرم
گل خطمى 10 گرم
گل بنفشه 10 گرم
تاجريزى 5 گرم
نرم كوبيده بپزند خمير آن را صبح و عصر ضماد نمايند يا اينكه داروهاى فوق را جوشانده با آب آن خود را بشويند.

زخم مقعد

زخمهاى مقعدى را بايستى هر چه زودتر درمان نمود زيرا در اثر تماس با ميكروبهاى سمى روده آلوده شده و عفونى مى شوند لذا بايستى به درمان صحيح و مؤثرى اقدام نمود.

ترك خوردگى يا شقاق مقعد
دستورات زير در اينجا رعايت شود:
1- تميز نگهداشتن و رعايت بهداشت اين محل
2- شستشو با محلولهاى فوق
3- گذاردن پمادهاى خشك كننده
4- رعايت لينت مزاج

خروج مقعد

اگر به علت ورم باشد از جوشانده گل بنفشه ، گل خطمى ، بابونه ، برگ كلم ، برگ شلغم و تخم كتان از هر كدام به مقدار لازم تهيه كرده جوشانده بيمار را در آب آن بنشانند. و پمادى از موم روغن بابونه و روغن شبت تهيه كرده بمالند يا با جوشانده گل بنفشه ، بابونه و گل شب بو محل را شستشو دهند موقعى كه مقعد داخل شد از بلوط برگ مورد، عفض ، تكمه گل ، و گلنار از هر كدام 5 گرم گرم نيم كوب كرده جوشانده محل را شستشو داده و نيز مى توان تفاله ها را به محل بيمارى ضماد نمايند.

نسخه :


عدس 10 گرم
گل خطمى 10 گرم
تاجريزى 5 گرم
سماق 5 گرم
همه را جوشانده با آب آن شستشو كرده تفاله هاى آن را ضماد نمايند.

اگر مزاج بيمار خيلى سرد باشد دارچينى ، بلوط، مرزنجوش ، مازو، تخم تره را نرم كوبيده جوشانده تا خمير شود، بر پشت بيمار ضماد نمايند يا بيمار را در آب جوشانده آن بدون نرم كوبيدن بنشانند اگر علت شلى عضله تنگ كننده مقعد، به علت سردى ، ضعف ، ناتوانى ، و غيره بوده باشد علائمش ‍ اين است كه به آسانى جا رفته و باز به سادگى بيرون مى آيد در اين حال با روغن گل چرب كرده و از سفيداب قلع ، مازو گلنار و تخم شبت ، سرمه ، پوست انار، صدف سوخته آقاقيا، و سقز از هر كدام 5 گرم همه را نرم كوبيده به محل بيمارى بپاشند و از داروهاى قابضى كه در ورم مقعد تجويز شده است براى اين بيمارى به صورت حمام داروئى بكار برند (بيمار در آب جوشانده آن بنشيند).
و بعد از آن فرفيون را نرم كوبيده با روغن قسط و يا روغن بابونه آميخته بمالند يا از جوشانده ميوه درخت كاج و آقاقيا و مازو و بلوط آبزن نمايند آب مورد و آب بارهنگ را مخلوط كرده به محل بيمارى بمالند.

يا اينكه اول با روغن قسط چرب كرده سپس سفيداب قلع ، مورد، تخم تره ، اذخر، مقل و كندر را نرم سائيده به محل بيمارى بپاشند.

از داروهای ترکیبی مکمل گیاهی و بی نظیر موسسه جهت درمان بواسیر، خون ریزی، فیستول، شقاق، و زخم  و ورم مقعد  به صورت محلول استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید