جرب یا گال

جرب بثورات خورد و كوچكى شبيه به دانه ارزن تا دانه عدس قرمز رنگ و خارش دارى است كه با خارش شديدى مخصوصا در شبها در ناحيه دستهاو انگشتان تظاهر مى نمايد.


گال.jpegعامل اصلى اين بيمارى انگلى به نام ساركوپت است كه شبها حركت كرده و در
مسير حركت خود خارش شديدى ايجاد مى كند اين خارش گاهى در همه تنبه وجود آمده و موجب ناراحتى شديد بيمار مى گردد. بيمارى واگيردارى است كهممكن است همه اهالى يكمنزل را آلوده نمايد. بثورات حاصله از بيمارى جرب گاهى با ترشح ماده زردرنگى تواءم است ، زمانى بدون ترشح و خشك است در هر دو صورتباعث خارش شديد بدن بيمار خواهد شد.
درمان :

طبق معمول بايستى خلط غالب را معالجه و درمان كرد تا از پيشرفت بيمارىكاسته شود اگر علائم ازدياد صفرا در بيمار ديده شود، از جوشاندهپوست هليله زرد، سنا، شاه تره ، ماميران ، و افسنطين از هر كدام 10 گرمبراى 7 روز صبح و شب هر قسمت را جوشاندهميل نمايند شربت بنفشه يا يك گرم صبر زرد را در نصف ليوان آب تمرهندىحل كرده ميل نمايند اين عمل را سه روز صبح ناشتا انجام دهند آنگاه سه روزترك كرده و دوباره سه روز ادامه دهند تا جميعا 9 روز شود اگر بيمارمبتلا به اسهال گردد 20 گرم روغن بادام شيرين ميل نمايد و 8 ساعت غذاتناول نكند اسهال قطع خواهد شد.

ماءالشعير، شربت بنفشه ، شربت آب ليمو، شربت تمرهندى ، ميل نمايند. عرقشاه تره هر روز صبح ناشتا نوشند و در حمام روزانه بدن را با آببرگ چغندر و گل پنيرك و كمى آب ليمو و سبوس گندم بشويند و آرد باقلا و آردجو را مخلوط كرده در حمام به بدن بمالند پس از زمانىتاءمل بدن را با داروى زير بشويند.

نسخه :

سدر نيم كيلو
گل خطمى 50گرم
گل پنيرك 20 گرم
گل بنفشه 10 گرم
گل ريواس 50 گرم
شاه تره 20 گرم
برگ گردو 20 گرم
همه را نرم كوبيده مقدارى لازم از آن را خيسانده در حمام بدن خود را بشويند.
در صورتى كه بيمارى شديد و سخت بوده و موجب خارش بيشترى شده باشد آب كرفس ، روغنگل ، و سركه در حمام به بدن بمالند و از فرمول بالا براى ، شستشو استفاده كنند.

اگر خلط سودا غالب باشد پس از پاكسازى آن به وسيله افتيمون و شربت شاه تره مقدار يك گرم صبر زرد را به ماءالجبن يا به آب تمرهندى ميل كنند به مدت سه روز.

سپس دو گرم زردچوبه را نرم كوبيده در روغن گل و سركه حل كرده به محل خارش بمالند در صورتى كه خارش بيمار مبتلا زياد باشد هر روز مى توان مقدارى سبوس گندم را جوشانده ، صاف كرده با كمى آب ليمو ميل نمايند اين عمل را بايستى تا حصول بهبودى ادامه دهند روزانه با غذاى خود مقدارى سماق ، آب ليمو، شربت رب انار يا دوغ ترش مصرف نمايند.

داروهای گیاهی مؤثر و آزمایش شده موسسه جهت درمان بیماری جرب یا گال استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب بهرمند شوید.