عشق

عشق مانند عشقه يا لبلاب است كه بدور درختى كه پيچيد آن را خشك مى كند لذا مى گويند كه عاشق مانند درخت مزبور خشک و لاغر مى شود. اين حالت وضع بيشتر در حالات دموى و سوداوى به وجود مى آيد و چون مزمن شود مثل بيمارى ماليخوليا تظاهر مى نمايد و بيمار مدام سر به زير و غمگين است و هرچه بشنود يا ببيند فراموش مى كند. كثرت تحرك و بيخوابى ، لاغرى و نگاه عميق و دوست داشتنى دارد تنفر از مردم و تمايل به تنهائى دارد، تبسم ، اشاره با چشم و گاهى آه كشيدن مخصوصا موقعى كه نشانه اى از محبوب مى بيند يا مى شنود نامنظم و تند شدن نبض مخصوصا موقعى كه نام او را مى شنود، اگر سخن از وصل در ميان باشد نشاط و شادى و وجد و اگر كلام از جدائى و فصل پيش آيد حزن و اندوه نامنظم شدن نبض .

درمان :

درمان آنچه در ماليخوليا گذشت چه از غذا و چه از نظر داروئى در اينجا مؤثر است .

علاوه بر آنچه كه گذشت از سخن خوش ، اصوات پسنديده ، حكايات شيرين و احاديث دلپسند و آنچه متناسب طبع او باشد، بايد مهيا و بر قرار شود و از معشوق طورى بد جلوه دهند كه شك نكند و اگر مجرد است ازدواج كند، او را بكار نگه دارند و مرتب با او كار و مشغوليات داشته باشند.

شربت سيب ، شربت به ، شربت صندل ، عرق كاسنى ، عرق بيدمشگ ، عرق گاوزبان تجويز نمايند. گلاب را در شكر حل كرده تخم ريحان 10 گرم كوبيده به آن اضافه نموده در آب اسپر زه ريخته به تدريج بدهند بيمار را بايستى به كارهاى بزرگ ، گردش و سفر مشغول دارند، روغن كدو بنفشه ، نيلوفر به اطراف بدن و سر او بمالند بهترين دارو شربت بادرنجويه است (ده گرم بادرنجويه براى يك روز)

خوردن دانه اسپند. زايل كننده عشق است 5 گرم در سه نوبت

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید