ورم بیضه در مزاجها

بسيارى از بيماريها موجب ورم بيضه ها مى شود كه مهمترين و شايع ترين آنها ورم بيضه در مبتلايان به تب مالت و ورم بيضه در بيماران مبتلا به اريون يا ورم غده بناگوش مى باشد ضربه ها، واريس بيضه و آب آوردن آنها و بيماريهاى بدخيم نيز عامل مهمى در بزرگ شدن بيضه ها مى باشد، عفونت ها را بطور كلى نبايستى از نظر دور داشت ، براى معالجه مبتلايان به اركيت (ورم بيضه ) با معالجه بيمارى اصلى بهبودى مى يابند از نظر گياه درمانى مهم تعديل مزاج و پاكسازى عامل بيمارى است كه آن را خلط غالب گويند كه با شناختن علائم و نشانه هاى هر يك از مزاجهاى چهارگانه ، معالجه و درمان آن آسان مى شود.

درمان :

تخم خرفه ، اسپرزه ، تخم گشنيز، برگ تاجريزى ، يا دانه آن ، برگ كاسنى ، يا تخم آن ، آرد جو، آرد باقلا و عدس را مخلوط كرده خمير نموده بر محل تورم ضماد نمايند يا بابونه ، مغز ناخنك ، آويشن شيرازى ، تخم كتان ، برگ كلم را نرم كوبيده با لعاب اسپرزه خمير كرده ضماد نمايند يا پماد بابونه يا مغز ناخنك يا تخم شويد را كوبيده با لعاب دانه خطمى خمير كرده ضماد كنند.

معالجات فوق مربوط به مزاج دموى مى باشد.

درمان در مزاج بلغمى

جوشانده تخم ترب ، شبت ، ريشه شيرين بيان به مدت سه روز صبح و عصر ادامه دهند يا ريشه شيرين بيان 10 گرم ، باديان 5 گرم جوشانده با گل قند ميل نمايند و مغزناخنك ، بابونه ، تخم كتان ، مقل ، موم از هر كدام 10 گرم نرم كوبيده در روغن يا آب گل شب بو يا در سفيده تخم مرغ يا در خمير آرد باقلا ريخته پس از پختن ضماد نمايند و يا بابونه ، مغز ناخنك و خطمى از هر كدام 10 گرم نرم كوبيده در روغن بابونه پخته ضماد كنند و با جوشانده آب نعناع و مرزنجوش محل متورم را بشويند و كمپرس نمايند و ثقل (تفاله ) اين داروها را روى محل متورم ضماد كنند.

ورم بيضه يا آلت در مزاجهاى سوداوى

درمان :


پاك سازى سودا كنند، از جوشانده باديان ، ريشه شيرين بيان ، بالنگو در گل قند استفاده نمايند. و مدت چند روز اين داروها را ميل نمايند. مقل ارزق ، بابونه ، اكليل ، برگ كلم ، مغز ساق گاو، پيه مرغ اشق ميعه تخم شنبليله همه را نرم كوبيده در روغن حل كرده بمالند يا اشق را در سكنجبين حل كرده در سبوس گندمى كه قبلا سائيده شده است ريخته ضماد نمايند و مرهم هاى بالا را مرتبا عوض كنند، آرد باقلا، آرد جو، آرد نخود و مويز را در روغن پخته ضماد نمايند يا تخم شويد، نخود، اكليل ، و بابونه را پخته ضماد كنند يا در آب كلم ريخته ضماد كنند. پيه مرغ ، مغز ساق گاو، روغن زيتون ، و مقل را درهم گداخته بمالند آرد نخود به تنهائى محلل (حل كننده ) ورمها است (به صورت ضماد).

اگر ورم بيضه در اثر سوزاك باشد

برگ شانه ، ريوند، تاجريزى ، را سائيده ضماد كنند، بيضه را با آب برگ شاهدانه يا شاهدانه كوبيده حل شده در آب بشويند يا برگ پياز و برگ خطمى را كوبيده آب آن را بمالند.

برگ درمنه ، و آرد جو و باقلا را درهم آميخته ضماد كنند، يا زيره ، آرد باقلا و موم و روغن را آميخته ضماد نمايند. اشق را در سركه حل كرده ضماد كنند. آرد هسته خرما و خطمى ضماد كنند، گل ارمنى جدوار، هليله زرد، در سفيده تخم مرغ سائيده ضماد كنند ديگر ضماد شنبليله ، تخم كتان ، برگ خطمى ، تاجريزى ، اكليل ، را نرم كوبيده در شير حل كرده به كار برند.

مغز تخم بيدنجبيل را در روغن زيتون پخته ضماد نمايند، اينها كه گفته شد همه از داروهاى ضد ورم مؤثر مى باشند.

ورم بيضه به سبيل سمن نه بطريق ورم

در اينجا فقط بيضه بزرگ و چاق شده اما ورم در كار نيست .

درمان :

پوست خشخاش ، تخم گشنيز، شوكران و سيب زمينى را درهم كوبيده ضماد نمايند در اينجا اگر گل ارمنى و سركه به آنها اضافه شود مؤثر است .

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از ( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید.