کم یا زياد كننده نيروى جنسى

كم كننده هاى نيروى جنسى

سداب ، ارزن ، كرويا، دانه اسفند، پودينه ، شاهدانه ، مرزنجوش ، عدس ، كاهو، خرفه ، تربد، كافور، گل سرخ ، ريشه اسپرزه ، كدو، قهوه ، كاسنى ، تاجريزى ، نيلوفر، ترشيجات ، آب سرد، مدرات بول ، مدرات عرق .

 

 

 

 

نسخه براى كم كردن نيروى جنسى

تخم كاهو نرم كوبيده ((5 گرم )) با آب خرفه صبح و عصر يا تخم سداب 5 گرم براى صبح و عصر با آب خرفه ، و يا 10 گرم تخم خرفه صبح و عصر اين درمان را به مدت 7 روز ميتوان ادامه دهند.

زياد كننده هاى نيروى جنسى

تخم انجره ، انيسون ، زنجبيل ، بوزيدان ، زعفران ، قسط شيرين ، زبان گنجشك ، ماهى سقنقور، فلفل ، دارفلفل ، تودرى سرخ و سفيد، بهمن سرخ و سفيد، سورنجان ، خولنجان ، دارچينى ، عاقرقرحا، انغوزه ، زنيان ، شقاقل ، پياز شاهى ، نعناع ، مارچوبه ، تخم شنبليله ، تخم ترب ، تخم كلم ، بادام و گردو، فندق ، پسته ، مغز دانه كاج ، نارگيل ، تخم كتان ، كنجد، پنبه دانه ، انجير، مويز، انگور، شير، آش حليم ، زرده تخم مرغ ، مرباى زنجبيل ، مرباى شقاقل و انوش

 

 

 

معبد و پرستشگاه اسكلپيوس

قريب 1000 سال (پانصد قبل از ميلاد تا 500 بعد از ميلاد) هر شب بيماران و دردمندان از نقاط مختلف در معبد اسكلپيوس تجمع ميكردند تا در مراسم عبادت شركت جويند. به اين اميد كه خداى درمان در رؤ يا ايشان را مورد لطف قرار داده و رنج و بيمارى را از آنها دور سازد. شرط لازم براى اثبات ايمان و موفقيت در درمان پاكى جسم جسم و روح بوده است

نقوش سنگى كه توسط متوليان به ديوار تعبيه شده گواه و نشانه درمان اعضاى بدن كسانى كه بيماريهائى داشته و در اين معبد درمان شده اند.

بيش از 200 معبد منظور در يونان وجود داشته است

سوسروتا جراح مشهور هند قديم

سوسروتا در منزل يكى از اعيان قديم هند مشغول انجام عمل جراحى پلاستيك روى بيمارى است كه تحت تاءثير شراب بيهوش شده و او را محكوم نگاه داشته اند. جراح عالى مقام با بريدن Coinstar locations قسمتى از گونه بيمار مشغول ساختن لاله گوش براى او مى باشد. براى جلوگيرى از خونريزى پودر مخصوص و باند به كار مى برد.

شرح وسايل جراحى سوسروتا در كتابى بنام سوسروتا سامهيتا نوشته شده .


جراحى پلاستيك در بيش از 2000 سال قبل در هند رواج داشته است .


نسخه :
سنبل الطيب 10 گرم
قرفه 5 گرم
قرنفل 5 گرم
دارچين 5 گرم
هيل غرابى 5 گرم
انيسون 10 گرم
تخم كرفس 20 گرم
زيره كرمانى 10 گرم
همه را نرم كوبيده در 250 گرم عسل ريخته روزى سه قاشق مرباخورى ميل نمايند (داروى فوق زياد كننده نطفه نيز مى باشد)

داروهاى ساده و بى نظير در ازدياد نطفه
تخم مرغ نيم برشت ، باقلا، پياز، شلغم ، گردو، شاهى ، نشاسته ، تخم خربزه ، خرما و شير، مغز دانه صنوبر، زبان گنجشك ، حب المحلب (بن ) پسته ، فندق ، بادام ، نارگيل ، كتيرا، آنغوزه ، دارچين ، ثعلب ، قرفه ، نخود، لوبيا، باقلا، كنجد، تخم كاوشه ، انگور، موز و انجير،


نسخه :
رازيانه 25 گرم
تخم شاهى 50 گرم
نرم كوبيده 10 روز با شير صبح و عصر ميل نمايند.


نسخه :
آب پياز يك جزء عسل دو جزء وقت خواب ميل نمايند.

 

نسخه براى سرد مزاجان
اگير تركى 10 گرم
زنجبيل 5 گرم
اينسون 10 گرم
زرنباد 5 گرم
تخم پياز 20 گرم
تخم شاهى 30 گرم
زنيان 10 گرم
باديان 10 گرم
عسل 250 گرم
همه را مخلوط كرده نرم سائيده با عسل اضافه نمايند روزى سه قاشق مرباخورى مصرف شود.

 

نسخه :
تخم كرفس 20 گرم
آرد نخود 20 گرم
شكر 250 گرم
داروها را نرم كوبيده با روغن و شكر پخته به صورت حلوا روزانه ميل نمايند.

نسخه زياد كننده منى
تخم شاهى 50 گرم
نارگيل 20 گرم
اگير تركى 10 گرم
عسل 250 گرم

همه را مخلوط كرده نرم سائيده با عسل اضافه نمايند روزى سه قاشق مرباخورى مصرف شود.

براى دير انزال شدن و سستى كمر

قرنفل ، عود، زعفران ، فلفل ، از هر يكى 10 گرم همه را نرم كوبيده در 250 گرم عسل ريخته روزى 3 قاشق مرباخورى

نسخه براى جلوگيرى از سرعت انزال
زنجبيل 10 گرم
زعفران 5/2 گرم عسل قاشق مرباخورى .
عسل 250 گرم
شكر 100 گرم
داروها را نرم كوبيده به عسل و شكر اضافه كرده و روزى سه

نسخه ديگر

تخم شاهى و تخم زردك از هر كدام 5 گرم نرم كوبيده صبح ، ظهر، شب يك قاشق غذا خورى صرف شود.


غديو
بيمارى است كه در هنگام جماع يا از مرد يا از زن مدفوع خارج مى شود و موجب ناراحتى آنها مى گردد.


درمان :

قبل از نزديكى بايد به توالت رفته شكم را خالى كند و شب هنگام ، از خوردن غذاى زياد بپرهيزد، زيره و گشنيز را با غذاى روزانه ميل نمايند، آقاقيا، كندر، صمغ عربى ، را به نسبت مساوى نرم كوبيده شياف كرده قبل از نزديكى استعمال نمايند روغن ابهل يا نادرين به مقعد بمالند.

پماد قابض استعمال از راه پشت مفيد است.

نعوظ آزار دهنده

در اينجا مبتلا، مرتبا تحت تحريك نعوظ قرار گرفته و گاهى ممكن است آلت سست نشود و مرتبا در حال سفت شدن باشد كه ممكن است منجر به عوارض ناگوار شود.

درمان :

زيره ، تخم كرفس ، آويشن شيرازى ، از هر كدام 5 گرم نرم كوبيده در يك استكان عسل حل كرده اين مقدار را 7 شب ميل نمايند. روغن سداب رزغن سوسن ، يا ياسمين بر قضيب و بر پشت و عانه نيز بمالند.

گل سرخ ، گشنيز، بذالبنج ، گلنار، عدس ، تخم كاهو، تخم خرفه ، تخم كاسنى كه همگى خنك يا سرد هستند مفيدند: اين داروها ضد ورم نيز مى باشند. روغن گل ، آب كاسنى ، آب كاهو، آب گشنيز، آب صندل ، كافور بر قضيب (آلت ) بمالند صورت را مرتبا بايد با آب نيلوفر بشويند و از غذاهاى مولد بلغم پرهيز كنند. شستن صورت با آب نيلوفر باعث كم شدن حس و حركت آلت خواهد شد. گوشت مرغ با آب غوره و سماق خورند گاهى اين بيمارى در اثر زيادى منى به وجود مى آيد كه در اينجا بايد ماءالشعير، خرفه ، آب انار، آب بارهنگ ، آب خيار، سكنجبين ، شربت بنفشه تجويز نمايند.

محمد زكرياى رازى نيز چنين عقيده اى داشته است.

ابنه
علت اين بيمارى هنوز مشخص نشده بعضى ها معتقدند كه خارش در ناحيه معقد به وجود مى آيد كه باعث رنج و ناراحتى بيمار مى گردد.

درمان :

پس از پاكسازى مزاج غالب مى توان داروهاى زير را به كار برد.

روغن بنفشه به معقد ماليده روزانه با آن تنقيه نمايند و ياجدوار 5 گرم نرم كوبيده در يك استكان سركه حل كرده به وسيله قطعه پنبه آلوده به اين محلول شياف نمايند.

شب هنگام خواب يك گرم صبر بلع نمايند.
گل نيلوفر 10 گرم
تخم گشنيز 5 گرم
تخم خرفه 10 گرم
گل سرخ 5 گرم
در آب اسپرزه و آب كاسنى حل كرده قدرى سركه اضافه نموده تنقيه نمايند بر بستر سرد و بر برگ بيد بخوابند داروهاى كم كننده نيروى جنسى براى اينگونه بيماران مفيد است .

از داروهای ترکیبی کم نظیر و مکمل گیاهی موسسه جهت زیاد کننده اسپرم، نطفه، منی، الزال زودرس، بالا بردن قوه باع و نیر.ی جنسی استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از ( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید.