بيمارى چيست

هر عاملى كه بتواند نظم داخلى بدن را برهم بزند يا تند، كند يا بى حركت نمايد مى تواندعامل بيمارى زا باشد، اين عوامل مى توانند:

غذا، دارو، ضربه ، ميكروب ، باكترى ، سرما، گرما، غم و اندوه ...باشند.

دخالت يك يا چندتاى اين عوامل تغييراتى در مايعات داخلى سلول ، مايع خارجىسلول و خود سلول به وجود مى آورند كه واكنش بدن در مقابل امور تهاجمى ، موجب پيدايش مرض خواهد شد و هر بيمارى علائمى مخصوص به خودداشته كه عامل بيمارى زا در آن مؤثر است مثلا كم شدن مايعات بدن خشكىو ضعف عمومى و زياد شدن مايعات بدن ترىو پرآبى وسنگينى وزن را به وجود مى آورد، اين عدم تعادل باعث پيدايش ‍ مرضى خواهد شد كه بستگى بهعامل به وجود آورنده خود دارد باز براى مثال :

60 درصد از وزن بدن را مايعاتى تشكيل مى دهند كه اين مايعات داخل و خارجسلولهاى بدن را پر كرده اند و در همين مايعات است كه مواد غذائى موردنياز سلولهاى بدن وجود دارد باز كم يا زيادى اين مواد غذائى خود مى تواندموجب بيمارى و رنج و الم گردد.

مايعات خارج سلولى در سراسر بدن دائما در حال حركت و اختلاط است ، مايعخارج سلولى را محيط داخلى نيز گويند تا مادامى كه اكسيژن ، گلوكز،الكتروليت ها، اسيدهاى آمينه ، چربيها، ويتامينها و مواد لازم زندگى دردسترس سلولها به اندازه كافى قرار گيرد، آنها قادر به ادامه حيات مىباشند كم و زياد شدن يكى از اين مواد خوراكى حيات بخش ، بدن را به سمتنامنظمى و بيمارى مى كشد، مايعاتداخل سلول شامل املاح ، ويتامينها و مواد غذائى لازم زندگى ياخته اى استكه اگر اختلالى در اين مايعات به وجود آيد زندگى سلولى رامختل مى نمايد.
 

عزیزان در تمامی مراحل درمان اول تعادل مراج با داروهای ترکیبی مکمل ( منضج ) و داروهای گیاهی مکمل و مؤثر آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت و استفاده کنید.

عزیزان می توانید از
طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب بهرمند شوید.