بینی

بينى عضو حساس و محل اوليه پيدايش كانون عفونت است كه اين خود در اثرسرماخوردگى به وجود مى آيد همين سرماخوردگى و زكام نيز مىتواند مبداء و محل زايش بيشتر بيماريهاى ريوى در تعقيب عفونت سينوسهاىصورت بوده باشد. اگر بينى خيلى خشك باشد با روغن بنفشه يا ازروغن نيلوفر مى توان آن را نرم و ترطيب (خنك ) نمود اگر آب ريزش بينى ورطوبت زياد باشد هليله زرد و حضض را سائيده از هر كدام 5/2 گرمبا10 گرم پيه مرغ آميخته خوب بسرشند و در بينى بمالند و يا اينكه ميخك ،وج و حضض از هر كدام يك گرم خوب سائيده روزانه در بينى كشنداگر خونريزى و رعاف پيش آيد يك گرم زاج را در 5 گرم نشاسته سائيده نفوخنمايند (در بينى كشند).
از بين رفتن حس شامه

خوردن ماءالاصول و ايارج فيقرا مؤثر است و مر را با انجير غرغره كنند و باجوشانده مرزنجوش و درمنه تركى سر را بشويند و در بينى كشندآب چغندر آب اذان الغار، آب سداب يا آب پودينه رقيق را استنشاق كنند ياسياهدانه را جوشانده آب رقيق را در بينى كشند (5 گرم در يك بطر) ياسياهدانه را به مقدار يك گرم نرم كوبيده در يك قاشق روغن زيتون ريخته سهقطره در بينى بچكانند يا 5 گرم مرزنجوش را در يك بطر آبجوشانده صاف كرده روزى 4 مرتبه استنشاق نمياند.

بزرگى كورنه ها

براده آهن ، اشنان ، مر، برابر هم انتخاب كرده با روغن زيتون مرهم ساختهسپس يك قطعه پنبه به آن آغشته در بينى نهند. براده مس 1 گرم ،زرنيخ سرخ 05/0 گرم در نصف استكان سركه حل كرده با يك قطعه پنبه در بينىقرار دهند.
بدبوئى بينى

گاهى در اثر عفونت سينوسها و چرك درون آنها، زمانى به علت خورده شدن تيغه وسط بينى و سوراخ شدن آن ، گاهى مربوط به عفونت قفسهصدرى يا ريه ها يا معده مى باشد.

درمان :
جستجوى علت و مداواى آن ، سنبل يا عود يا سعد را سائيده در بينى كشند وصبر زرد وخردل را نرم كوبيده در سكنجبين حل كرده غرغره نمايند و يا مريم گلى ،بابونه ، آويشن را جوشانده غرغره كنند ياسنبل قرنفل جعده ، نسرين صبر، مر و آقاقيا و عفضض را نرم كوبيده مفردا يامركبا در بينى كشند با آب پونه رقيق شده مرتبا استنشاق نمايند.
نسخه :
جوز هندى 5 گرم

بسباسه 5 گرم

قرنفل 5 گرم

دارچين 5 گرم

همه را نرم كوبيده در 250 گرم عسل ريخته بسرشند روزى سه قاشق مرباخورىميل نمايند.

در بينى كشيدن پودر حب بليسان مفيد است

وج ، گل سرخ ، و مرمكى از هر كدام 5 گرم در دو بطر آب جوشانده صاف كرده روزانه استنشاق نمايند برگ خر زهره را خشك كرده ، سائيده بوكنند و از جوشانده شبت ، مغز ناخنك سر و صورت را بشويند

.

رعاف يا خونريزى از بينى

بيشتر اوقات در تعقيب تب ها، ضربه ها و مخصوصا در بالا بودن فشار خون و دستكارى بينى پيدا مى شود كه در تب و فشار خون زيان چندانى ندارد مخصوصا در بالا بودن فشار خون.

ساده ترين عامل بند آورنده خون بينى فشار نوك انگشت سبابه به قسمت گوشت بينى است اين عمل را به مدت يك ربع ساعت با فشار ادامه مى دهند خون بند مى آيد زيرا مبداء خونريزيهاى بينى در همين قسمت است كه به شبكه كسل باخ معروف است . يا به وسيله يك قطعه تنزيب تميز به صورت تامپول در بينى گذارند. يا اينكه مقدار كمى كافور را در آب گشنيز يا كندر يا صبر زرد يا خون سياوشان يا زاج را به مقدار كم نرم سائيده در آب گشنيز حل كرده با قطعه پارچه تامپون نمايند.

 

نسخه براى بخور

 

يكى از داروهاى زير را مى توان براى بخور انتخاب كرد:

 

انيسون ، مرزنجوش ، بابونه ، بومادران ، برگ اوكاليپتوس

 

نسخه رعاف

 

پرسياوشان 5/2 گرم

 

گنجيده 5/2 گرم

 

مردار سنگ 5/2 گرم

 

نرم كوبيده با گلاب و سركه حل كرده با قطره چكان در بينى چكانند.

 

يا لعاب تخم شنبليله و سركه و آب جوش محلول رقيقى ساخته در بينى چكانند يا براده آهن 1 گرم در 2 گرم پوست انار كوبيده در نصف استكان سركه ريخته با پنبه در بينى گذارند بعد از كوچك شدن كورنه ها بينى را با سركه و گلاب بشويند.

 

زياد عطسه كردن

عطسه بطور كلى مقدار كم آن زيانى ندارد اما زياد از حد آن موجب آفات و آزار خواهد شد اگر در بينى عفونت و يا ماده غليظ وجود داشته باشد عطسه لازم است لذا عطسه در آخرين روزهاى زكام كه ممكن است ماده سفت شده تبديل به چرك گردد خيلى مؤثر و مفيد است ، عطسه هرگاه از حد تجاوز كند و درمان آن لازم گردد بايستى روغن گل ، روغن بيد در بينى كشند و سر را با آب نيم گرم بشويند روغن نيم گرم در بينى بچكانند، ماساژ اطراف چشم گوش و حلق و بينى در تسكين عطسه مؤثر است و براى كم شدن عطسه بايد دهان را باز كنند و در چيزى دور نگاه كنند يا روغن بنفشه در بينى چكانده از دود، غبار، بوها بخصوص سرخ كرده كه باعث عطسه زياد مى شود بپرهيزند و ريحان كوهى و انيسون بو كنند.

فلفل ، سياهدانه ، زنجبيل ، صبر، خريق سفيد به تنهائى يا همگى را با هم سائيده در بينى كشند.

نسخه :
ريحان كوهى 5 گرم جوشانده آب آن را با قطعه اى پنبه در بينى گذارند ريحان كوهى اثرات بسيار خوبى در بند آوردن خون بينى دارد و همچنين آب پودينه.

داروهای آماده
در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از طب سنتي,طب مکمل,زيبايي پوست,حجامت,زالو درماني,درمان بيماري ها, گیاهان دارویی,مکمل,داروهای گیاهی,نسخه های گیاهی سنتی بهرمند شوید