سست كننده هاى بدن

آنچه باعث كم شدن متابوليسم بازال باشد يعنى بتواند كار غده تيروئيد را كمتر از معمول نمايد سردى ناميده مى شود.
سردى بخشها عبارتند از:

1-      هر گونه جنبش و حركات شديد زيرا باعث كم شدن حرارت غريزى و تحليل رفتن آن مى گردد.

2-      آرامش در حد افراط زيرا حرارت غريزى بر اثر افراط در آرامش خفه مى شود.

3-       امساك در خوردن و نوشيدن.

4-       غذا و داروهاى سرد، كم انرژى

5-       تخلخل (ديلاتسيون يا گشاد شدن عروق ) زياد در بدن كه در حرارت غريزى ايجاد آشفتگى مى نمايد.

6-       برخورد به چيزهائى كه از كنش آنها سردى حاصل مى شود.

7-       زياده روى در احتباس يعنى نگهداشتن مواد بيرون راندنى از جسم كه بر اثر آن حرارت غريزى جمع و متوقف مى شود.

8-       تخليه در حد افراط زيرا نيروى بدن به دنبال تخليه كم مى شود (مثل اسهال).

9-       اندوه زياد و ترس مفرط.

10-    شادى بيش از حد.

11-  شغلهائى كه سردى بخش هستند مثل كسانى كه در آب كار مى كنند.

عزیزان در تمامی مراحل درمان اول تعادل مراج با داروهای ترکیبی مکمل ( منضج ) و داروهای گیاهی مکمل و مؤثر آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت و استفاده کنید.

عزیزان می توانید از ( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید.