درد ستون فقرات

درد ستون فقرات مربوط به عوامل متعددى است كه به اهم آنها بطور اختصاراشاره مى شود از جمله ضربه ها، ورم ها و تغييرات مهره اى در اثرفشار خارجى يا داخلى روى مهره ها، تورم يا جابجائى و يا تغيير مكانديسكها، دست اندازيهاى بدخيم ساير اعضاء روى مهره هاى پشت ، خوردگى ويا روئيدن استخوانهاى اضافى روى لبه مهره ها، سنگينى وزن و بيماريهاى زناناز نوع دستگاه تناسلى ادرارى و بسيارىعوامل ديگرى كه مى تواند به علت فشار روى تنه يا شاخه هاى عصب سياتيك دردايجاد نمايد.

درمان درد در اثر ضربه

ضماد آرد جو، آرد باقلا، تاجريزى از هر يك 50 گرم همه را نرم كوبيده درروغن دنبهحل كرده يا با 250 گرم دنبه با هم كوبيده در محل درد ضماد نمايند يا مورد،شويد، بومادران از هر يك 20 گرم مغز ناخنك و افسنطين از هر كدام 15 گرم نرم كوبيده با 250 گرم دنبه ضماد نمايند

درد به علت ورم

درمان اينگونه دردها با مالش يا ضماد داروئى تسكين مى يابد مثل لعاب تخم شنبليله ، لعاب تخم كتان گل بنفشه ، گل خطمى ، ميتوان چندتاى آنها را كوبيده با پيه مرغ و مغز ساق قلم گاو داخل كرده بمالند. مسكن هاى ديگر كه در اينجا بكار مى رود عبارتند از روغن قسط، روغن بابونه ، روغن سوسن.

 

داروهاى خوراكى ضد درد متعدد بوده از جمله مصطكى و انيسون را ميتوان نام برد.

 

نسخه ضد درد

 

مصطكى 10 گرم
انيسون 10 گرم
سورنجان 10 گرم
زيره كرمانى 5 گرم
مقل 5 گرم
زنيان 10 گرم
ريشه ايرسا 10 گرم
همه را نرم كوبيده در 250 گرم قند حل كرده روزى سه قاشق مرباخورى .

 

ماليدنى ضد درد

 

ميعه (يابسه ) 5 گرم
قسط 5 گرم
قصب الرزيره يا (وج ) 10 گرم
ابهل 10 گرم
فرفيون 5 گرم
باديان 10 گرم
سداب 10 گرم
همه را نرم كوبيده در روغن بابونه يا روغن سداب ريخته بمالند.

 

ماليدنى ضد ورم

 

مرزنجوش 10 گرم
سداب 10 گرم
برنجاسف 10 گرم
سوسن 20 گرم
بابونه 10 گرم
اذخر 5 گرم
همه را جوشانده با گلاب و سركه بمالند.

 

نسخه ضد درد و ورم بصورت خوراكى

 

وج 5 گرم
دارچين 5 گرم
اسارون 5 گرم
مرمكى 5 گرم
زرنباد 5 گرم
درونج 5 گرم
تخم كرفس 15 گرم
دانه اسفند 5 گرم
همه را نرم كوبيده در 250 گرم عسل ريخته روزى چهار قاشق مرباخورى ميل نمايند.

 

داروهای ترکیبی آماده و مؤثر گیاهی موسسه جهت درمان درد کمر و ورم پاها استفاده کنید.

 

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

 

درد كمر به علت سردى مزاج

 

درمان :

 

با ماءالاصول و گل قند عسلى و ترياق اربعه اين دردها تسكين مى يابد و ضماد روغن بابونه ، روغن قسط، روغن سداب نيز مؤثر است . ماليدنى داروهاى زير را براى تسكين درد توصيه مى نمايد.

 

تخم شنبليله ، اوشق ، حب الغار، آب تخم كتان و روغن بيدانجيل .

درد كمر به علت غلبه بلغم

اين درد به علت گرفتارى عضلات و مهره هاى پشت ممكن است بوجود آيد و در اثر مصرف مواد بلغم افزا، شدت مى يابد، با خوردن ماءالاصول و مصرف وج ، زيره و عسل دردها ساكت مى شوند پس از دادن داروهاى فوق از تركيبات زير به صورت شياف ميتوان به كار برد.

جاوشير، اوشق ، مقل ، ميعه ، آنزروت ، نمك هندى ، زنجبيل، شقاقل ، شحم حنظل ، تخم كرفس ، باديان ، انيسون ، زرنباد و قسط از همه برابر نرم كوبيده خمير كرده شياف سازند.

دردهاى پشت كه عارضه اى از نوع شركت ديسكها نداشته باشد همه با داروهاى خوردنى ، ماليدنى ، و ضمادهاى فوق بهبودى مى يابد: دردهاى زمان قاعدگى و يا شركت ناراحتيهاى زنانگى با درمان فوق بهبودى مى يابد ماليدن پودينه و سير با روغن زيتون و يا مغز ساق گاو به دردهاى كمرى خيلى مؤثر است.


درد مفاصل

هر درد كه در بندگاهها پيدا شود، درد مفاصل ناميده مى شود مثل مفصل مچ دست و يا مفصل انگشتان و غيره دردهاى مفصلى بيشتر مربوط به ماده است (رسوب املاح ، جمع شدن مايعات و غيره ) دردهاى مربوط به دررفتگى و شكستگى جدا از ماده است دردهاى مفصلى بيشتر از ماده بلغم و خون بوده و كمتر از ماده صفراوى و سوداوى است ، گاهى دو ماده مثل صفرا و بلغم تواءما موجب ايجاد دردهاى مفصلى مى شوند.

درمان :

درد مفاصل در مزاج سرد را با دادن داروهاى گرم و غذاهاى گرم و در مزاج گرم با اغذيه و داروهاى سرد تعديل مزاج نمايند. اگر مربوط به مزاج خشك باشد به ترطيب مزاج بپردازند و اغذيه رطوبتى چون شير گاو و غيره خورند، روغن بادام ، روغن مغز تخم كدو، پيه مرغ و مغز ساق قلم گاو مخلوط كرده بمالند. در زيادى خون فصد و كم كردن خون لازم است و شربت ليمو و سكنجبين و شيره چهارتخم و عناب ، زرشك و ليمو و آلوچه خشكه مفيد است با فرمول زير.

عناب 100 گرم
آلوچه خشكه 250 گرم
زرشك 100 گرم
قره قات 20 گرم
ليمو 5 گرم
گل بنفشه 10 گرم
پرسياوشان 5 گرم
كاكنج 5 گرم
همه را مخلوط كرده 10 قسمت نمايند هر قسمت را صبح و عصر جوشانده ميل نمايند. اين فرمول براى گرم مزاجان و چاقها و فشارخونيها و دموى مزاجها و كسانيكه مبتلا به خشك شدن دهان هستند و عطش دارند خيلى مفيد و مؤثر است.

دردهاى مفصلى با تورم و تب و حرارت

اين دردها - بيماريهاى حاد و مفصلى را تشكيل مى دهند علاوه بر معالجه از طريق داروهاى شيميائى و بررسى آزمايشگاهى ، ميتوان به عنوان كمك در تسريع بهبودى بيمار از داروهاى گياهى نيز استفاده نمود.

نسخه :
ريشه كاسنى 20 گرم
عناب 10 گرم
سه پستان 5 گرم
گل بنفشه 10 گرم
همه را نيم كوب كرده چهار قسمت نموده هر قسمت را پس از جوشانيدن با 10 گرم ترنجبين شيره كش شده و 10 گرم تمرهندى ميل نمايند.

پس از تمام شدن اين دستور از روز پنجم از قرص بنفشه يا از ريشه كاسنى 10 گرم ، تاجريزى 5 گرم گل سرخ و گل شب بو هر كدام 5 گرم جوشانده صاف كرده با مغز فلوس 5 گرم به مدت سه روز مصرف نمايند. حال كه اين دستورات را عمل كرده اند از ضماد آرد جو، گل خطمى ، عدس ، گل بنفشه و برگ و گل شقايق هر كدام 10 گرم نرم كوبيده در روغن گل و سفيده تخم مرغ حل كرده خمير مزبور را ضماد كنند يا اسپرزه ، آب كدو، آب خيار، آب گشنيز، آب كاهو، آب گل هميشه بهار و كمى كافور به محل درد ضماد نمايند.

و نيز با مايعات فوق مفصل دردناك متورم را بشويند، اگر درد شديد باشد بذرالنج ، پوست خشخاش ، اسپرزه و آقاقيا و مغاث را با شير گاو حل كرده ضماد نمايند و با روغن گل و لعاب اسپرزه ماساژ دهند.

در تمامی مراحل درمان اول تعادل مزاج و بهتر است از داروهای ترکیبی آماده ( منضج ) مؤثر  و مکمل گیاهی موسسه جهت درمان درد مفاصل در تمام مزاجها استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده موسسه را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب بهرمند شوید.