زگیل

دانه هاى گرد و سفتى هستند كه بر روى نقاط مختلف بدن بخصوص پشت دستها مخصوصا در كودكان بيشتر ديده مى شود و انواع و اقسام بوده و گاهى چندين عدد آنها در نقطه اى از پوست جمع ميشوند.درمان
:

براى از بين بردن ماده بيمارى زا مصرف ماءالاصول مؤثر است خوردن روغن كرچك و يا بادام توصيه مى شود و دادن افتيمون يا گل قند مؤثر است . ماليدن زيل بز با سركه روى آنها به مدت معدودى مؤثر بوده و نيز براى اسقاط آنها سياهدانه را نرم كوبيده در سركه و نمك حل كرده بمالند يا شيره انجير را به اطراف آن مدام بمالند و پس از آن با پيه مرغ چرب كنند ، ماليدن آب خرفه و پوست انار يا كوبيده هليله و آمله با سركه يا گوگرد، زرنيخ و سياهدانه برابر با سركه يا اوشق و مقل را نرم كوبيده به نسبت مساوى در سركه حل كرده و به آن گل خطمى ، تخم مرو، تخم كتان ، بابونه ، بنفشه هر يك 5/2 گرم نرم كوبيده اضافه كرده روزانه بمالند يا زاج ، مازو و تخم شاهى به نسبت مساوى نرم كوبيده با زهره گاو بمالند.

نسخه :

برگ تازه گشنيز را كوبيده با عسل بمالند ماليدن اشگ چوب مو نيز مفيد است .

داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده موسسه جهت درمان بیماری های زگیل استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

 

عزیزان می توانید از ( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید.