سردردهائی پشت سر

علت اینگونه سردردها در اثر زیادی مایعات بدن است که بایستی آب ترب و سکنجبین را مخلوط کرده یا جوشانده شوید تنها بدهند تا بیمار استفراغ کند و بدین سبب معده بیمار از امتلاء پاک می شود که این خود در بهبودی بیماری مؤثر واقع می گردد. دادن مربای هلیله یا مربای آمله و سائیده 5 گرم ریوند چینی برای پاکسازی دستگاه گوارشی از امتلاء سودمند است، 5 گرم زراوند گرد بو داده در دو قاشق غذاخوری عسل ریخته میل نمائید و زنجبیل را در روغن (گل شب بو) سائیده بر سر بمالند و اگر قدری زعفران به دستور اضافه کنند بهتر است برای پاکسازی مزاج این بیماری از جوشانده سنا، ترب، بنفشه، بادیان، ریشه شیرین بیان، سه پستان از هر یک 10 گرم که در گل قند حل کرده باشند به مدت 5 روز صبح ناشتا مفید است.تخم مورد را جوشانده استنشاق یا کوبیده در بینی بکشند، همگی مسکن دردهای اینگونه بیماریها است.

نسخه:  دیگر

اسارون، سنبل، مصطگی، زعفران، طباشیره، دارچینی، اذخر، قسمط شیرین، تخم کشوث، تخم کرفس، تخم کاسنی، زراوند طویل، جب بلیسان و عود بلیسان، هیل، عود از هر یک به نسبت مساوی گل سرخ برابر تمام آنها عسل چهار برابر تمام آنها، همه را کوبیده در عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری این نخسه برای انواع سردردها و سرگیجه های بدون علل و صدا کردن گوش و ضعف معده و کبد و نیز برای کم شدن ورمهای قسمتهای مختلف بدن نافع می باشد. این دارو برای سرد مزاجان بهتر است.

سردردهائی که در تعقیب حمام به وجود می آیند (پس از خروج از حمام)

درمان:

ازجوشانده بابونه و غیره به صورت نیم گرم سر را بشویند مشک و عنبر بو کنند و شربتی از عرق گاوزبان و گلاب با عسل میل نمایند یا تخم ریحان را (5 گرم) نرم کوبیده در نصف استکان عسل حل کرده بکار برند. عرق گشنیز یا جوشانده 5 گرم تخم گشنیز در یک لیوان آب برای یک روز مفید است. این مقدار را تا بهبودی بیماری می توان ادامه داد.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید