سرفه

سرفه حالتى است دفاعى كه لازمه زندگى است زيرا براى خارج كردن جسم خارجى مثل غذا و غيره لازم است ولى سرفه هاى شديد و مزاحم كه عامل اصلى آنها بيماريهاى ريه و غيره مى باشد بايستى تسكين داده شود.

سرفه در مزاجهاى گرم

درمان :

ماءالشعير يا آبجو، لعاب اسپرزه ، شربت خشخاش ، شربت نيلوفر، شيرخشت همگى مؤثرند.

در هنگام گرفتگى صدا و خشونت آن از شربت هاى خنك مانند سه پستان و عناب و بنفشه و غيره استفاده نمايند.

از عفونت هاى ريوى كه تب و سرعت نبض و بر افروختگى بيمار و رنگى بودن ادرار در كار باشد اگر بيمار پر خون و دموى مزاج است مقدارى خون فصد نمايند و شربت تمرهندى ، شربت آلو، شربت شيرخشت ، مغز فلوس تجويز نمايند و شربت زوفا، شربت بنفشه ، مفيد و كتيرا، صمغ عربى و آب به دانه و لعاب تخم خطمى و نبات چنانچه گفته شد روزى سه مرتبه ميل نمايند و مرتبا لعاب اسپرزه بجاى آن مصرف كنند حريره از مغز گندم ، شكر و بادام كوبيده تناول كنند و آب سرد و غذاهاى سرد مخصوصا از غذاهاى ترش بپرهيزند.

هنگامى كه سينه بيمار به اصطلاح نپخته است و بيمار داراى سرفه هاى سخت و خشن بوده و اخلاط و ترشحات و برونش ها خارج نمى شود بهترين دارو شربت بنفشه و شربت زوفا مى باشد.

خونريزيهاى ريوى

خونريزيهاى ريوى بيشتر مربوط به بيمارى قلبى مثل تنگى ميترال ، سل ، سرطان ، كيست ، هيداتيك ، ضربه ها، آبسه هاى ريه و بيماريهاى التهابى است بيشتر بيماريهاى ريوى چون با سرفه تواءم است اگر سرفه شديد باشد ممكن است از رگه هاى خون تا خون روى هاى بزرگ ديده شود گاهى به علت پاره شدن يكى از شرائين ريوى خونريزى آنچنان زياد است كه بيمار را تلف مى نمايد براى بند آوردن خونريزى هاى ريوى داروهاى ضد خونريزى به كار برده مى شود كه مهمترين آنها عبارتند از:

قرص كهربا، آب برگ ريحان كوهى ، يا آب خرفه ، يا آب بارهنگ ، صمغ عربى ، كتيرا، گل مختوم ، گل سرخ از هر كدام 5/2 گرم نرم ساييده با شربتهاى غابض مثل شربت انار شربت سماق حل كرده روزى چهار قاشق بزرگ بدهند در ابتداى خونريزى مى توان از روزانه 5 گرم كندر به صورت نرم كوبيده با ماءالشعير بكار برد بيمار مى تواند صمغ عربى را كوبيده در دوغ گاو حل كرده ميل نمايند مقدار 10 گرم صمغ در سه نوبت به مدت سه روز.

كسانى كه مبتلا به خونريزى از هر جاى بدن مى باشند بايستى از موارد زير پرهيز نمايند تكلم زياد آواز بلند، خشم و غضب ، ديدن اشياء خيلى سرخ ، قرار گرفتن در حرارت شديد آفتاب و از خوردن صبر زرد، كرفس ، كنجد، خرما، پنير كهنه ، عسل و شيرينى جات بپرهيزند و غذاى سبك و زود هضم ميل نمايند.

ذات الريه يا برونشيت يا ورم ريه

در اينجا بيمار مبتلا به سرفه ، تب و حالت برافروختگى و گاهى تؤ ام با تنگ نفس مى باشد.

 

درمان :

داروهاى گياهى بيشتر براى تسكين سرفه و خروج اخلاط و فرونشاندن حالات التهابى و تشنجى بيمار به كار مى رود بطور كلى تشخيص با عكسبردارى از قفسه صدرى و آزمايش خون و غيره است نه درباره برونشيت بلكه تمام بيماريها را بايد پزشك تشخيص داده و دستور معالجه صادر نمايد پزشك مى تواند داروهاى گياهى را تا آنجا كه ممكن باشد جانشين داروهاى شيميايى كند.

 

داروهاى مؤثر در اينجا

جوشانده عناب ، سه پستان ، نيلوفر، خطمى ، بنفشه ، مغز فلوس و ترنجبين است ضماد صندل ، آرد جو، برگ چغندر، و قدرى روغن بنفشه به پهلوها و پشت مؤثر است بعد از اين ضماد كه چند روزى از سير مرض گذشته شده باشد مى توان ضماد زير را به كار برد.

 

بابونه ، مغز ناخنك ، گل خطمى ، گل بنفشه ، آرد جو، و روغن بابونه .

 

در مزاجهاى گرم از شربت بنفشه ، شربت نيلوفر و ماءالشعير با لعاب اسپرزه و روغن بادام استفاده مى شود در صفراوى مزاجها با تمرهندى ، آلوچه خشكه ، گلاب ، شيرخشت ، معالجه را مى توان ادامه داد. براى كم كردن ورم ريه و التهابات آن مى توان روزانه 10 گرم تخم انجره را نرم كوبيده صبح و عصر با عسل ممزوج كرده بدهند.

 

نسخه پاك كننده ريه از چرك و عفونت

جوشانده تخم شنبليله با انجير يا جوشانده گل زوفا و انجير و شكر يا سائيده دانه اسفند با عسل يا تخم كتان و عسل .

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید