رنگ آميزى موها

براى مشكى شدن موها 350 گرم سركه به اضافه 350 گرم شير را درهم جوشانده تا به قوام آيد بعدا پوست انار، هليله سياه ، آمله مقشر از هر كدام 150 گرم نرم كوبيده به شير اضافه نمايند سپس روزانه پس از شستن سر با آب ليموى رقيق شده آن دارو را به سر بمالند.

براى رنگ آميزى موى سفيد شده

حنا 20 گرم ، رنگ يا وسمه 20 گرم ، پوست يا گل گردو 10 گرم همه را نرم كوبيده سه شب به سر ضماد نمايند.

براى طلائى شدن موها و يا كم رنگ شدن موهاى مشكى

شستشو با آب اكسيژنه با شستشو با مرصاف و شوره به نسبت مساوى كه بايستى با هم خمير كنند يك شبانه روز بر سر ببندند و بعدا بشويند.

نسخه ديگر

زردچوبه 2 برابر، باقلاى مصرى 3 برابر، مازو يك برابر، سماق 5 برابر همه را خيسانده چند روز نگه دارند تا خوب خيس خورده سپس روزانه بر سر بمالند.

آنچه موى سر را سفيد مى كند

تخم ترب را نرم كوبيده يا كمى كافور و گوگرد سائيده يا زهره گاو آميخته بمالند فورا سفيد مى شود.

اگر بخواهند مو را كم رنگ يا سفيد نمايند پوست ترب خشك را با سركه حل كرده مقدارى زهره گاو را اضافه نموده بمالند يا موى را با گلاب تر كرده بعدا با گوگرد سوخته شده ماساژ دهند و سر را نيز روى بخور گوگرد بگيرند و پس از چند ساعت با سركه بشويند چندين مرتبه اين عمل را تكرار كنند تا سفيد شود يا طلق محلول را با شكر سرشته بمالند و اگر بخواهند كه موهاى سفيد شده سياه شود، با آب توتيا بشويند.

نسخه براى سياه شدن مو

حنا 5 گرم ، وسمه 20 گرم با آب سماق و آب انار ترش مخلوط كرده بمالند شستشو با آب برگ انبه .

نسخه براى نروئيدن مو

پس از كندن آنها مغز گوسفند و آهك آب نديده را مخلوط كرده بمالند يا بذرالنج و اسپرزه و سركه يا آهك را در سركه حل كرده يا كف دريا و نشادر و برگ توت را نرم كوبيده در زهره گاو حل كرده بمالد. يا همگى را در مغز كوفته حل كرده پس از كندن موها مرتبا تا چند روزى به جاى موهاى كنده شده بمالند.

نسخه براى شوره و موخوره سر

شستشوى با اشنان ريشه كبر، يا ميوه كبر، آب كلم ، آب چغندر، گل پر، گل ارمنى ، گل هميشه بهار و يا گل پنيرك (يك يا چند عدد آنها كافى است )

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از ( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید.