ريزش قطعه اى مو ( موليسك )

مو
پيدايش مو در بعضى جاها براى زينت و در بعضى جاها براى حفاظت است و در جائى براى هر دو با كمى توجه مى توان دريافت كه موها در جائى از بدن مرتبا بزرگ مى شوند و در جائى كوچك و كم رشد باقى مى مانند در صورتى كه همه از يك غذا از يك بدن و از يك شريان خونى تغذيه مى شوند.

ريزش قطعه اى مو (موليسك )
اين بيمارى به دارالثعلب مشهور است و بيشتر دامنگير موهاى سر و ريش ‍ مى گردد و گاهى ابروها را نيز فرا مى گيرد، علت اصلى اين ريزش ناگهانى مو، مربوط به عوامل چندى است ، ريزش مو به علت دخالت ويروسها و كم شدن تغذيه ناگهانى قسمتى از بدن ، اما علل اصلى آن هنوز مجهول است

 درمان :

موليسك

محل ريزش مو را با جوشانده آب گل زوفا و آب خرفه ماساژ دهند، سپس از داروى زير بمالند.

پياز عنصل 5 گرم
خردل 5/2 گرم
نرم كوبيده در نصف ليوان سركه حل كرده روزى سه مرتبه گرم بمالند.

نسخه :
حبة الخضرا (بن ) و پوست فندق از هر كدام 10 گرم بسوزانند و با 5 گرم پودر پياز عنصل و نصف استكان روغن بادام تلخ آميخته بمالند.

موهاى نازكى كه روئيده مى شود، چون قدرت و توانائى زيستن را ندارند بايستى تراشيده تا موهاى بعدى كه مى رويد قويتر شود.

 

اگر مزاج صفراوى باشد محل ريزش مو مثل مو مرغ پوست كنده نمايان مى شود اين حالت را مى توان به وسيله تركيبات هليله زرد پاكسازى نمود. شربت ليمو، شربت سيب ، شربت انار مفيد است و بايد محل ريزش مو را با سركه بشويند، روغن گل و سركه مخلوط كرده بمالند براى از بين بردن عاملى كه باعث بيمارى شده است 5 گرم گوگرد زرد را در نصف استكان روغن زيتون ريخته روزى دو سه مرتبه محل ريزش مو را ماساژ دهند، يا فندق را سوزانده در سركه كهنه حل كرده بمالند يا بادام را با پوست سوزانده چنين كنند، اگر بعد از مدتى موها نروئيدند، لادن را در روغن كنجد حل كرده بمالند و يا درمنه را سوزانده با كف دريا و مازو با روغن مورد آميخته بمالند و سر را روزانه با سبوس گندم يا برنج و گل خطمى جوشانده شده بشويند.

و يا اينكه با جوشانده برگ بيد محل را شستشو دهند و يا اينكه از جوشانده آب برگ چغندر و سبوس استفاده شود يا سير را كوبيده در سركه ريخته مثل خمير به محل ريزش مو ضماد نمايند اگر مزاج بيمار سوداوى باشد با پاكسازى بدن از سودا كوشند سپس از جوشانده اسطوخدوس و افتيمون 7 روز صبح ناشتا استفاده نمايند (به صورت خوراكى ) روازنه 5 گرم اسطوخدوس را در يك ليوان آب جوشانده با يك 5 گرم افتيمون نرم سائيده شده اضافه كرده و پس از ساعتى ميل نمايند (افتيمون را كوبيده روى جوشانده بپاشند).

دستورات گذشته چه ماليدنيها و چه داروهائيكه براى شستشو به كار مى رود در اينجا مورد مصرف دارد اگر طبع بيمار دموى باشد پس از فصد و خون گيرى ، شربت عناب و شربت انار و آب ليمو دهند، يكى از دانشمندان معتقد است كه در مزاجهاى دموى اول خون گيرى و بعد جوشانده خيار شنبر و سپس ايارج فيقرا مفيدتر است ، در مزاجهاى صفراوى اول جوشانده هليله و بعد از آن ايارج فيقرا و در سوداوى ، اول دم كرده افتيمون و پس از آن ايارج فيقرا و در بلغمى مزاج اول پاكسازى بعد ايارج فيقرا.

گفتار محمد زكرياى رازى

ماليدن پياز عنصل به محل ريزش مو و پوشاندن سر و محل ريزش مو لازم است و او معتقد است كه براى روئيدن موها پرسياوشان بهترين دارو است ، با توجه به گفتار فوق شستشوى محل ريزش مو با پرسياوشان بهترين دستور است او معتقد است كه براى روئيدن ابروها فندق سوخته را در روغن ترب حل كرده بمالند.

يكى از دانشمندان بنام لارزوربير، معتقد است كه براى روئيدن موها، سركه ، پياز عنصل عجيب الفعل است ، طرز تهيه آن به قرار زير است :

پياز عنصل را نرم كوبيده در سركه حل كرده بمالند (10 گرم پياز عنصل در يك استكان سركه ) همچنانكه مكرر گفته شده است ، روغن زرده تخم مرغ و نشادر بسيار مفيد است (5 گرم نشادر در روغن ده عدد تخم مرغ ) براى تغذيه بهتر و جريان خون بيشتر در محل ريزش مو، بايستى آن محل را ماساژ دهند براى اين كار از آب جوشانده گل زوفا يا گل اروانه و پر سياوشان استفاده مى شود و نيز از آب مورد و گل خطمى مى توان استفاده نمود. روغن آمله ، روغن بابونه ، و يا جوشانده ابهل و روغن كنجد يا كف دريا و خاكستر برنجاسف و روغن گل يا كوبيده لادن در روغن زيتون ، همه براى رفع ريزش مو مؤثرند.

داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده موسسه جهت درمان بیماری ريزش قطعه اى مو (موليسك ) استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از ( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید.