نازائی در مزاجها

اگر نازائى به علت تغييرات محيط داخلى رحم در اثر گرمى مزاج باشد كه منى را فاسد و به اصطلاح بسوزاند درمان زير توصيه مى شود علائم گرمى مزاج و تغيير محيط داخلى رحم عبارت است از گرمى ، غليظى و سياهى خون حيض و زيادى رويش موى عانه و احساس گرمى و سنگينى ناحيه رحم .
درمان در مزاجهاى گرم

در اين مزاج در روزهاى قاعدگى هم از دارو استفاده مى شود.
شربت بنفشه ، و نيلوفر و سيب و ليمو و صندل و سكنجبين و شيره تخم خرفه لازم به تذكر است كه يكى از شربتها را با سكنجبين و شيره تخم خرفه مصرف نمايند، تا علائم بالا وجود دارد اين دستور را بايستى ادامه داد (يعنى تا طبيعى شدن رنگ خون و برقرار شدن حرارت طبيعى در رحم و احساس سبكى به وسيله بيمار) اگر صفرا غالب باشد پاكسازى آن را نموده ، ماءالشعير يا لعاب اسپرزه و آب تاجريزى به كار برند اينگونه بيماران دستورات فوق را از زمان پاك شدن تا شروع قاعدگى بايستى ادامه دهند و در زمان قاعدگى در سه روز اول روزى 10 گرم تخم گشنيز را نرم كوبيده صبح ناشتا و عصر ميل نمايند سه روز دوم داروئى ميل ننمائيد

نازائى به علت خشكى رحم
در اين محيط منى خشك شده و اسپرماتوزوئيدها نمى توانند به پيشروى خود ادامه دهند لذا مى ميرند.

علائم وجود اين حالت عبارت است از
:
كم بودن خون قاعدگى ، لاغرى بدن ، خشكى و يبوست واژن و هنگام نزديكى مرد محيط واژن را خشك احساس مى كند.

درمان :
شربت بنفشه ، شربت نيلوفر، با گلاب و شير تازه ميل نمايند و محيط واژن را با روغن بنفشه يا با روغن تخم كدو و پيه مرغ چرب نمايند و مغز سر مرغ را با لعاب بهدانه تواءم كرده و در واژن بمالند.

نازائى به علت رطوبت و ترشخات زياد رحم
در اين محيط اسپرم به علت زيادى ترشحات و لزجى آن نمى تواند پيشرفت و جذب اوول (تخمك ) زن گردد و با سيلان رطوبت دائم رحمى ، خارج مى شود، مرد هنگام نزديكى ترى زيادى از حدى را احساس مى كند اينگونه رحم ها اگر بارور هم شوند به سقط نزديكند.

معتقدند كه اينگونه بيماران بيشتر مبتلا به لك صورت مى شوند.

درمان :

پاكسازى و كم كردن عامل بيمارى به وسيله مصرف ايارج فيقرا و شستشوى واژن با جوشانده آويشن ، گل سرخ و مريم گلى (از هر كدام 10 گرم ) 7 روز پس از جوشاندن روزى چند مرتبه شستشو نمايند و يا شحم حنظل ، آنزورت ، تخم شبت ، سماق و عود از هر كدام 5 گرم نرم كوبيده با 20 گرم پيه مرغ ممزوج كرده شياف ساخته استعمال نمايند. و از جوشانده سعد، سنبل ، قسط، و زنيان به صورت حمام داروئى استفاده نمايند.

اگر نازائى به علت غلبه بلغم ، صفرا، و يا سودا باشد كه نشانه بلغم خروج ترشحات سفيد و علائم صفرا ترشحات زرد و بيانگر حالت سوداوى ترشح سياه است ، بايد پس از پاكسازى خلط غالب ، درمان را شروع كرد.
يكى ديگر از علل نازائى چاقى بيش از حد و علل ديگر لاغرى مفرط است كه در اولى درمان لاغر شدن و در دومى راه معالجه ، چاق شدن است .

نسخه :
داروى زير بالخاصيت كمك به باردارى مى نمايد.
خوردن فادزهر حيوانى با دوغ و خوردن تخم نارنج نرم كوبيده با شير گاو هر يك به مدت سه روز بعد از پاك شدن (روزى 5/2 گرم )

نسخه :
جوز هندى 5 گرم
چوپ درخت گز 20 گرم
زاج 5/2 گرم
پوست درخت انار 20 گرم
همه را جوشانده شستشو نمايند (در تمام مدت پاكى)

نازائى به علت ترشحات غيرچركى
انيسون ، بومادران ، و مر را به نسبت مساوى شياف ساخته استعمال نمايند و كندر و گلنار از هر يك 10 گرم مرمكى و مقل از هر كدام 10 گرم ، مصطكى و ريشه مرجان و ريشه انجبار و ريشه ايرسا و بسفايج ، مخلصه و گل ارمنى نيز از هر كدام 10 گرم همه را نرم كوبيده در يك شيشه مرباى بالنگ ريخته روزى سه قاشق مرباخورى .

براى تصفيه رحم بايد سبوس گندم يا جوزالسرو، برنگ كابلى ، زاج ، شحم حنظل را جوشانده رحم را بشويند سپس ميوه كاج ، پوست انار، برنگ كابلى ، گل بابونه ، گل بومادران ، باديان از هر كدام 5 گرم جوشانده يك هفته صبح و عصر ميل نمايند. يا ابهل ، ريشه ايرسا، بسفايج ، تخم شويد، تخم هويج ، بهمن پيچ گل بابونه ، بومادران ، باديان از هر كدام 15 گرم 10 روز صبح و عصر جوشانده ميل نمايند.

نسخه براى باردار شدن
ابوخلسا (هواچوبه ) 10 گرم نرم كوبيده در آب حل كرده با شير 5 گرم صبح و 5 گرم عصر ميل شود اين عمل را به مدت سه روز ادامه داده و بايستى بعد از پاك شدن شروع نمايند.

نسخه ديگر
پوست هليله زرد 5 گرم
بليله 5 گرم
آمله مقشر 5 گرم
صمغ عربى 5 گرم
نرم كوبيده با زهره گاو ممزوج كرده صبح و عصر با پنبه استعمال نمايند يعنى پنبه را به آن آغشته نموده استعمال نمايند پس از 12 ساعت پنبه را بردارند.

نسخه :
در تمام روزهاى قاعدگى روزانه 2 گرم زيره را جوشانده صبح و عصر با شير ميل نمايند.
نسخه :
بعد از پاك شدن به مدت سه روز روزانه 5 گرم بسباسه را نرم كوبيده در يك قاشق غذاخورى عسل حل كرده استعمال كنند.

در تمامی مراحل درمان اول تعادل مزاج و بهتر است از داروهای ترکیبی کم نظیر و مکمل گیاهی موسسه جهت باردار شدن استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید