كمك به زايمان

براى كمك به زايمان
اگر زايمان سخت باشد ولگن بيمار كوچك نباشد داروهاى زير در تسريع زايمان كمك خوبى مى نمايند.

مشك طرامشيع ، پرسياوشان ، از هر كدام 5 گرم جوشانده سه مرتبه در روز بدهند از جوشانده بابونه ، شبت ، مرزنجوش ، مغزناخنك و برگ چغندر بصورت حمام داروئى استفاده كنند.

آنچه زايمان را سخت تر مى كند.
خوردن آب زياد و خوردن غذاهاى شور و نشستن در جاى خيلى سرد در زمان آبستنى .

براى برطرف شدن رنگ زرد و پريده زائو از دستور زير استفاده شود.
انيسون را نرم كوبيده با شكر روزى سه قاشق مرباخورى .

مجددا براى تسهيل زايمان از دستور زير استفاده مى گردد.
گشنيز را با ريشه كنده خورد كرده به ران بيمار ببندند. اين دستور از طريق جذب پوستى شايد مؤثر باشد.

باز نسخه اى براى تسهيل در كار زايمان
جوشانده برگ خطمى ميل كنند و ضماد برگ خطمى زير شكم بندند يا آب شنبليله يا كتان براى شستشوى واژن بكار برند يا آنغوزه يك گرم صبح يك گرم عصر يا 3 گرم سداب و يا 2 گرم مر تجويز نمايند و در تعقيب آن آب ابهل نوشند يا با جوشانده سداب و يا افسنطين و يا ابهل يا گل شب بو واژن را شستشو دهند يا جوشانده 10 گرم برگ ريحان با كمى شكر نوشند يا دو نخود زعفران را نرم كوبيده با دو عدد زرده تخم مرغ بدهند يا 5 گرم مرزنجوش را در يك ليوان آب جوشانده ميل نمايند يا 5 گرم تخم كتان را جوشانده با 5 گرم مقل نرم كوبيده يا 5 گرم گل زوفا يا 5 گرم برگ كلم يا 5 گرم سداب را جوشانده ميل كنند يا جوشانده 5 گرم مشگ طرالمشيع دهند. همه ى اين دستورات در تسهيل كار زايمان مؤثرند.

كمك براى خروج جنين
پودينه 5 گرم
باقلا 10 گرم
مشگ طرامشيع 10 گرم
جوشانده دو روز صبح و ظهر و شب ميل نمايند و سياهدانه يا كندش را كوبيده انفيه كنند تا در اثر عطسه كمك بيشترى به زايمان شود.

خارش واژن در حاملگى
گل سرشوى را نرم كوبيده در لعاب دانه خطمى حل كرده بمالند و يا گل سرشوى را در دوغ و شيره تاجريزى و آب كاسنى حل كرده در آب بنشينند و خود را شستشوى نمايند گل بنفشه ، گل نيلوفر، آويشن شيرازى را جوشانده براى شستشوى بكار برند. يا با آب كاهو و آب گشنيز خام چرخ كرده ، خود را بشويند.

ورم كل رحم به علت زايمان يا دستكارى روى آن
درمان :
لعاب خطمى ، لعاب گل پنيرك ، و يا جوشانده آب اين دو گياه را براى شستشو بكار برند.

براى تسكين دردهاى بعد از زايمان جوشانده اذخرمكى و جوشانده گل پنيرك از هر كدام 5 گرم و يا مقدارى شبت را جوشانده بيمار در آب آن بنشيند و يا زنيان ، تخم شويد از هر كدام 5/2 گرم در 2 ليوان آب جوشانده هر مرتبه يك استكان ميل كنند و يا از جوشانده تخم كتان خود را بشويند.

ادويه مضيقه (جمع كننده رحم)

نارگيل سائيده يا قرنفل و مازوى سائيده يا تخم كدوى تلخ (حنظل ) يا هليله سياه و پوست هليله زرد يا گل سرخ يا آمله يا بادنجان را ريزريز كرده در سايه خشك كرده سپس نرم سائيده يا بسباسه ، قرنفل و پوست انار يا مازو و قرنفل يا آب خرفه يا تخم ترشك سائيده يا پوست درخت نارنج و زعفران و دارچين يا زاج و فوفل ، اين داروها هر يك كه در دسترس باشد جوشانده روزى چند مرتبه با آب آن شستشو نمايند.

درمان بزرگى شكم بعد از زايمان

درمان شل شدن شكم يا خطوط روى شكم بعد از زايمان

زيادى خون قاعدگى

خونريزى به علت چركين شدن رحم (عفونت )

خارش واژن در غير آبستنى

خارش تواءم با ترشح

احتباس طمث (يا بند آمدن خون قاعدگى)

خونريزيهاى نامنظم

پائين آمدن رحم

سرطان رحم

زياد كننده شير

در تمامی مراحل درمان اول تعادل مزاج و بهتر است از داروهای ترکیبی مؤثر و مکمل گیاهی موسسه جهت درمان دستور بالا استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید