ورم

علت اين بيمارى زياد و متعدد بوده و شناسائى آن لازم است زيرا براى معالجه و درمان ، با شناخت علت آن مى توان نتيجه مطلوب را به دست آورد مثلا ورمهاى موضعى با ورم عمومى بدن يا ورم هاى داخلى و خارجى بدن با هم فرق داشته ، لذا محل استقرار ورم مهم است . ضرب خوردگيها، تصادفات ، تصادمات ، همه باعث ورم موضع آسيب ديده مى گردند، شكستگى هاى استخوانى تواءم با ورم و خون مردگيهاى زير پوستى و همراه با برآمدگى ، آبسه ها، عفونتها، پيدايش مايه در انساج همه تواءم با ازياد حجم خواهند بود، گستردگى و وسعت دامنه ورمها و متفاوت بودن درمان آنها، توجه خاصى را به خود جلب مى نمايد!

اگر ورم سطحى باشد با چشم ديده مى شود و اگر عمقى باشد از روى علائم و آثار آن پى به وجودش برده مى شود. ورمهائى كه داراى مبداء بلغمى بوده و در رسوبات و تركيبات آنها بلغم بكار رفته است كه در حقيقت جمع شدن مواد لنفى مى باشد معمولا بدون درد بوده ولى بيمار سنگينى خاصى را احساس مى كند اگر عامل بيمارى زا و رسوبات حاصله در محل تورم از مواد سوداوى باشد با صلابت و سفتى همراه است و آثار ديگر، سودا، در بيمار مشهود مى باشد.

درمان :

درمان اين بيمارى با احتياط و در عفونت هاى شديد بايستى از داروهائى شيميائى استفاده شود مثل ورم عمومى بدن به علت نارسائى حاد كليه و يا ورمهاى شديد مفصلى در روماتيسم حاد و غيره .

داروهاى گياهى كمكى به كم كردن ورم و گاهى در از بين بردن آنها كمك شايانى مى نمايند از جمله جوشانده حب الغار، گل بومادران ، افسنطين ، زيره ، ريشه ايرسا، كرويا، پودينه ، مرزنجوش اين داروها در ورمهاى بلغمى (به علت جمع شدن لنف ) بسيار نافع است ، ضماد زيره ، ضماد بومادران ، گوگرد و انيسون براى اين نوع ورم ها بسيار مؤثر است.

در ورم هائى كه به علت خونريزى زير پوستى ايجاد شده باشند داروهاى رادع مثل صندل سرخ و سفيد فوفل ، گل ارمنى ، ماميثا، آقاقيا، گل سرخ و غيره بكار مى رود بعضى ها معتقدند كه رادع و مرخى با هم داده شود (يعنى داروى پخش كننده و شل كننده با هم بكار برند).

داروهاى مرخيه (شل كننده )

مثل آرد جو، گشنيز تر، گل خطمى ، گل پنيرك و غيره .

داروهاى محلله مرخيه (شل كننده و حل كننده )

مثل بابونه ، اكليل ، تخم شويد و غيره .

داروهاى مرخيه محلله

مثل آرد باقلا، آرد خطمى ، گل پنيرك (خبازى ) بابونه و غيره .

داروهاى محلله

مثل بابونه اكليل ، تخم شنبليله و غيره .

در تمامی مراحل درمان اول تعادل مزاج و بهتر است از داروهای ترکیبی ( منضج ) مؤثر  و مکمل گیاهی موسسه جهت درمان انواع ورم به هر دلیل استفاده کنید.

رعايت دستورات زير براى ورمها بطور كلى لازم است .

1 - در ابتداى بيمارى هنگام پيدايش و شروع بايد از داروهاى رادع استفاده شود.

2 - در استقرار ماده از داروهاى رادع و مرخى. (سست کننده)

3 - در انتهاى بيمارى محلل مرخى .

4 - كه مرحله انحطاط است محلل تنها بكار برند.

اگر ماده به تحليل نرود و ورم تمام نشود از داروهاى منضج يا پزنده مثل (تخم كتان ، انجير، چلغور كبوتر و غيره ) استفاده تا ماده پخته سرباز كند اگر در اين حال هم سرباز نكند بايستى محل تورم را كه مسلما با چرك زيادى تواءم است ، شكافت . و اين شكافتن موقعى فرا مى رسد كه : داروى منفجره داده شده باشد اگر با داروى منفجره چرك خارج نشد نوبت شكافتن فرا مى رسد.

در ورمهاى با علت خون مردگى ، خرفه را كوبيده در سركه محل كرده ضماد نمايند يا در داروهاى رادع گذشته را ضماد كنند اگر خون مردگى تواءم با درد شديد و التهاب باشد آب گل خطمى يا آب برگ خرفه يا كاهو يا ترشك يا خشخاش به كار برند.

نسخه مرهم رادع

گل ارمنى 10 گرم
گل مختوم 10 گرم
خون سياوشان 5 گرم
روغن گل 50 گرم
موم 5 گرم
داروها را كوبيده در مقدار كافى سركه حل كرده به صورت مرهم در بياورند و استعمال كنند.

نسخه رادع

گل ارمنى ، سفيده تخم مرغ ، روغن گل ، روغن بنفشه ، كاهو.

جالينوس عقيده دارد كه : اگر خون مردگى و ورم با درد شديد همراه باشد از داروهاى ملينه استفاده شود مثل آرد جو پخته شده در شير تواءم با سفيده تخم مرغ و لعاب اسپرزه ، پس از اينكه اين مرهم خشكيد، براى تسكين درد از ضماد گل بنفشه نيز مى توان استفاده نمود.

نسخه :
گل بنفشه 10 گرم
گل بومادران 5 گرم
مغزناخنك 10 گرم
تخم كتان 20 گرم
تخم شنبليله 20 گرم
گل خطمى 5 گرم
پخته ضماد نمايند.

اگر خون مردگى به له شدگى نسج تواءم باشد و مدتى جريان خون قطع گردد و تغذيه عضو آسيب ديده دچار اختلال شود، پوسيدگى و سياه شدگى در عضو پيدا شده كه باعث غانغاريا (كانگرن ) مى گردد. در اينجاست كه بايستى عمل جراحى انجام پذيرد. قبل از شروع كانگرن در صورتيكه عضو گرم باشد و جريان خون كمى در آن برقرار باشد و عضو گنديدگى و سياه شدگى نداشته باشد محل ورم را شرط زده يعنى تا حد امكان كارى كنند كه از آن محل خون جارى شود تا خونهاى سياه و فاسد شده خارج گردد، سپس از دستورات زير پيروى كنند.

نسخه براى جلوگيرى از كانگرن

اين داروها مانع عفونت و قاطع رطوبت يا ترشحات و گنديدگى هستند. مثل آرد گرسنه ((گاودانه )) سكنجبين يا مازو و گل ارمنى و زاج از هر كدام 5 گرم نرم كوبيده در 2 قاشق عسل حل كرده ضماد نمايند.

اگر رنگ ورم آبى باشد مرتبا آن را با آب گرم شستشو داده از آرد عدس كه در عسل حل كرده باشد ضماد كنند اگر ورم رو به سفتى گذارده باشد بايد گاهى ملين و زمانى از محللها ضماد كنند تا سفت تر نشود زيرا سفت شدن ورم باعث نرسيدن خون و شروع كانگرن خواهد شد و اگر كاملا كانگرن پيش آمد بايد هر چه زودتر قطع عضو نمايند تا سبب آسيب ساير اعضاء نشود.

ورم با علت صفرا كه شكل آن شبيه باد سرخ مى باشد، درمان با شربت بنفشه ، عناب ، شربت ليمو و نارنج به مدت سه روز بعدا كدوى رنده كرده و آب برگ خرفه و كاهو و بارهنگ و تاجريزى و گشنيز و صندل و فوفل با لعاب اسپرزه و قدرى سركه ضماد نمايند در اينجا به ضمادهاى حل كننده احتياجى نيست .

ورم غدد لنفاوى (پشگ (

علت پيدايش اين ورمها دفاعى است كه بدن در مقابل ورود ميكروبها، انگلها، قارچها و غيره از خود نشان ميدهد معمولا هر جا پشگى وجود داشته باشد زخم ، عفونت و آثار ورود ميكروب به بدن را بايستى در آنجا جستجو كرد. عفونتهاى داخلى بدن و بيماريهاى بدخيم و بيماريهاى خونى و غيره غدد لنفاوى بدن را بزرگ مى نمايد در هر صورت با مشاهده و لمس ‍ پشگها، بايستى به عفونتها مشكوك شده راه درمان ، پيدا كردن علت اصلى و رفع آن و پاكسازى بدن از خلط غالب است ، سپس داروهاى مرخى مثل گل خطمى ، گل بنفشه و تخم مرو را با موم و روغن مخلوط كرده ضماد نمايند استعمال و به كار بردن داروهاى رادع در اينجا ممنوع است مخصوصا اگر تعداد پشگها زياد باشد.

پس از دادن داروهاى مرخى (داروهاى شل و نرم كننده ) بايستى داروهاى محلل به كار برند اگر غدد لنفاوى رو به كوچك شدن گذارده و جمع شوند، منضج و منفجر كننده بكار برند. در ورمهائى كه مبداء آنها زخم و عفونت يا عامل ديگر باشد 10 گرم زرنباد را كوبيده در آب خمير كرده ضماد نمايند يا برگ توت سياه سائيده ضماد نمايند اگر بخواهند سرباز كند از گذاردن ضماد برگ توت موقعى كه پشك خوب نرم شده باشد استفاده كنند ضماد برگ شانه يا تخم كتان ، اسپرزه ، گل خطمى و خمير ترش مفيد است يا آجر را پخته نرم كوبيده با روغن كرچك خمير كرده ضماد نمايند تا باعث پخته شدن و سرباز كردن پشگ گردد.

مالش پشگها بطور عموم با روغن زيتون اكثرا مفيد واقع مى شود.

اين نكته لازم به تذكر است كه با دادن مبردات و رادعات ، چون صندل ، آقاقيا، فوفل ، گل ارمنى ، گلاب ، آب گشنيز و كاهو در ابتداى شروع بيمارى يعنى زمانى كه پشگها در حال بزرگ شدن هستند خيلى مفيد و مؤثرتر است .

نگامى كه بيمارى استقرار پيدا كرد دادن محلل ها مثل بابونه ، گل خطمى ، تخم شنبليله ، مغزناخنك توصيه مى گردد در اين موقع فقط داروهاى حل كننده مؤثرند اگر تورم با درد و فشار همراه باشد، منضجاتى مثل بزرگ ، تخم شنبليله ، انجير، شير مرو به محللها اضافه نمايند.

ضماد

اين داروها كه در اين ضماد به كار برده مى شوند، داراى چند خاصيت مى باشند از جمله تومورهاى ابتدائى را تحليل برده و تومورهاى نرم شده را منفجر نموده و آنها كه نيمه خام شكافته شده باشند نرم نموده آماده سرباز كردن مى نمايد اين داروها عبارتند از گل شيره ، انگور (گلى است كه در ظرفهاى شيره انگور ته نشين شده است ) تخم شنبليله ، تخم كتان از هر كدام 15 گرم صبر زرد، صابون مقل ، ريوند از هر كدام 5 گرم همه را نرم كرده در گل شيره انگور ريخته ضماد نمايند، اگر بخواهند تومورى سرباز كند از داروهاى زير بكار برند.

در تمامی مراحل درمان اول تعادل مزاج و بهتر است از داروهای ترکیبی و مؤثر گیاهی موسسه جهت درمان انواع ورم به هر دلیل استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از ( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید.