دمل

ميكروبها، قارچها، باكتريها و همه عوامل چرك زا باعث به وجود آمدن اينگونه تومورها مى گردند. گاهى اين تومورها بزرگ شده و به صورتتومور چركين كه پس از سرباز كردن سوراخ سوراخ مى باشد، روى بدن پيدا مى شوند كه اكثر آنها را با شكافتن و فتيله گذاردن ميتوان درماننمود اين دملها را كفكيرگ گويند.


درمان :

مبارزه با خلط غالب يعنى عامل بيمارى زا و رسوبات املاح اضافى و عواملى كه باعث بهم خوردگىفرمول خونى شده باشند از قبيل كم شدن ها يا زياد شدنها و هرگونه تغييراتى كه باعث به وجود آمدن بيمارى شده باشد ((مثل ميكروبها)) خلط غالب نامند اين دگرگونيها همه در اثر خلط غالب ياعامل بيمارى زائى است .

سه روز اول را با داروهاى رادع مثل فوفل ، صندل ، برگ خرفه ، تاجريزى (همه را نرم كوبيده در گلابحل كرده به صورت ضماد بكار برند) از روز سوم لعاب اسپرزه يا مفيد تخم مرغ آميخته روى تومور گذارند تا در تسكين درد كمك نمايد و مادهمحتوى تومور را جمع نمايد موقعى كه ماده جمع شد يعنى تومور به قوام طبيعى خود رسيد و تورم اصراف آن كم شد مى توان داروهاى منضج بكاربرد تا در پخته شدن محتويات محل تورم كمك نمايد. با اين معالجه بايستى غده متورم سرباز كند در غير اينصورت لاجرم باعمل جراحى شكافته و چرك آن خارج ميگردد.
پس از سرباز كردن در صورتى كه عفونت و چرك زيادى هنوز در غده باقى ماده باشد درمان زير را بايستى بكار برد.

مر 10 گرم
صبر زرد 10 گرم
مازو 10 گرم
گلنار 10 گرم
زردچوبه 5 گرم
همه را نرم كوبيده روى زخم بپاشند.

 

براى حل و از بين بردن غده ها معتقدند كه در غده هاى صفراوى رادع بايستىسرد و تر و در دموى سرد و خشك و در سوداوى گرم و تر و در بلغمىمزاجها رادع گرم و خشك به كار برند و سه گونه رادع وجود دارد خاص ، قوى، ضعيف .

در دملهاى زير استعمال رادع مضر بلكه مهلك است.

1 - دملى كه در دستگاه منى ساز باشد.

2 - دمل هاى سمى يا عفونى .

3 - دمل بحرانى .

4 - دملى كه از ماده غليظ باشد.

5 - دملى كه ماده او پخش اعضاء گردد يا تومورهاى چركى كه ممكن است چرك وميكروبهاى موجود در آن منتشر در ساير اعضاء به وسيله خون گردد.

6 - دملهائى كه از ضربه پديد آمده باشند (زيرا ممكن است مواد سمى كه دراثر له شدن تارهاى عضلانى ، گلبولها و سلولهاى منطقه آسيب ديدهوارد خون شود).

7 - دملهاى امتلائى ، زيرا بدن در اينجا كشش ماده بيمارى زائى را ندارد.

8 - دملهائى كه در بدنهاى ضعيف و لاغر باشد.

9 - دمل هاى نزديك حواس پنجگانه .

10 - دمل هاى خطرناك

براى حل شدن و از بين رفتن دملها در شروع مرض رادع و محلل بكار برده مى شود تا زود نتيجه درمان مثبت شود در زمانى كه حجم تومورها در حالت پيشرفت مى باشد رادع دو برابر محلل بكار برده مى شود در انتها و پايان بيمارى رادع و محلل برابر هم و در پايان و دوران انحطاط بايستى محلل انها بكار برند در صورتى كه سفتى يا درد يا براقى محل وجود داشته باشد مى توان چند روزى داروى منضج روى آن قرار داد و كمى داروى رادع رقيق شده نيم گرم نيز جايز است .گفتار جوانس

 

((محلل آن است كه ماده غليظ را به حرارتى ضعيف ، رقيق كرده تنقيح مسام نموده دفع كند، پس معتدل مائل به نرمى و رقيق الجوهر باشد)) توجه را بدين طريق معطوف مى دارد كه محلل خاص ، گرم و خشك است (به درجه سوم ) لذا بايستى موقعى به كار رود كه تحليل قوى لازم باشد محلل معتدل داروئى است كه براى از بين بردن دملهاى حاد و رقيق كه در زير جلد وجود داشته باشند بكار مى رود.

 

دستورات كلى براى معالجه يك دمل

 

در بدو شروع از زردچوبه سائيده شده در روغن كنجد به صورت ضماد استفاده كنند يا گل و لاى ته نشين شده در ظرفهاى انگور و با خردل سائيده ضماد نمايند يا مقل و كنجد سياه سائيده بكار برند تا دمل نضج يافته (شل شده ) و به اصطلاح پخته و سرباز كنند يا صابون و سرب را پخته براى رسيدن دمل به كار برند. ممكن است اين دملها در داخل بدن در دستگاه ادرارى تناسلى و ريه و در روده ها و گاهى در مغز ايجاد شده باشد كه در اثر عفونت ، سرانجام به گند تمامى خون بدن انجاميده باعث هلاكت گردد در صورت وجود چنين دملهائى علائم بيمارى خيلى شديدتر و تب و گاهى لرز وجود خواهد داشت .

 

تومور يا دمل دستگاه گوارشى ممكن است سرباز كرده چرك از راه مدفوع خارج شود. در صورتيكه دملى در روده ها پيدا شود و باعث نفخ و درد شديد گردد، داروهاى زير براى كم كردن نفخ ، گاز و درد مفيد خواهد بود.

 

دملهاى خارج از بدن را بايستى طبق روش درمان غدد متورم ، معالجه و پى گيرى نمود.

 

راه اين كار اگر سخت باشد با روغن پيه مرغ ، روغن سداب ، يا روغن شبت محل را چرب نمايند و سپس مرزنجوش ، زيره ، برنجاسف ، نمك و اكليل و روغن زيتون به محل ضماد نمايند. محل درد را با جوشانده گل گندم ، تخم شنبليله ، باديان ، كرويا، اسطوخدوس ، تخم شبت ، بومادران و سبوس گندم بشويند به علت فراوانى و كثرت تنوع دملها در زير به چند گونه ضماد مؤثر براى تحليل دملها اشاره مى شود.

داروهای مؤثر گیاهی موسسه جهت درمان انواع دمل ها چه بد خیم چه خوشخیم استفاده کنید.

 

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

 عزیزان می توانید از ( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید.د