انسداد مجاری داخل کبد

علل بيشمارى باعث انسداد مجارى داخل كبد مى شود از جمله ورم ، عفونت ها، چربى بيش از حد سرطان ، تومورها، كيست ها، و رسوبات و غيره و معتقدند كه آب خوردن زياد بعد از غذا مخصوصا اگر غذا چرب باشد پيامبر گرامى محمد مصطفى (صلى الله عليه و آله ) فرمود شرب الماء على اثر الدسم يهيج الداء يعنى زيادى آب خوردن بعد از غذاهاى چرب زيان آور است . حركت هاى خيلى سخت بعد از غذا و حمام و دوش آب گرفتن بعد از شكم پر.

درمان :

بر حسب علت و سبب معالجه شروع مى شود و با برطرف شدن آن مجارى باز و كبد به حالت عادى بر خواهد گشت .
بطور كلى داروهاى زير در انسداد مجارى كبدى مورد مصرف قرار مى گيرد.

روغن كرچك با ماءالاصول ، تخم خيار، تخم خربزه ، شيره كش شده با جوشانده ريشه كاسنى يا عرق كاسنى و تخم كشوث و پرسياوشان .

آب بارهنگ و آب باديان را گرفته با سكنجبين يا آب كاسنى يا سكنجبين اگر مزاج سرد باشد سكنجبين با جوشانده اسارون ، سليخه افتيمون ، تخم كرفس و انيسون آميخته بكار برند.

در مزاجهاى سرد كه انسداد كبدى همراه آن باشد از جوشانده باديان ، كاسنى ، اذخر، تخم كرفس ريشه كبر و افسنطين از هر كدام 10 گرم به مدت 7 روز به كار برده مى شود.

در گرفتگى مجراى كبدى از نرم كننده هائى (ملين نات ) مثل كبر، قسط، غافث ، روغن بادام مر، غاريقون و سكنجبين استفاده مى شود و بازكننده هائى (مفتحات ) مثل گل خطمى ، گل شب بو، گل پنيرك بابونه ، مغز ناخنك و غيره مفيد است ، اين داروها را هم از طريق داخلى به صورت جوشانده و هم از راه خارجى به صورت ضماد و آب زن به كار مى برند.

اگر انسداد سخت و شديد باشد از 5 گرم صبر زرد محلول به آب تره استفاده ميگردد يا ريوند، مرزنجوش ، كبر از هر كدام 5 گرم نرم كوبيده با شربت گل يا گلاب صبح و عصر قبل از غذا مصرف نمايند.

تخم ترشك ، آب مرزنجوش به صورت جوشانده با شكر مفيد است .

نسخه :

ريوند 10 گرم

عصاره غافث 5 گرم

غاريقون 5 گرم

قند يا شكر 20 گرم

نرم كوبيده روزى سه قاشق مربا خورى اين نسخه ملين طبع ، مفتح يا باز كننده مجارى كبد بوده و براى آب آوردن شكم (استسقاء يا اسيت ) و ديگر امراض كبدى نافع است .

غذاها و داروهاى پاك كننده (منقى )

ريشه كاسنى براى انواع دردهاى كبدى مفيد است و در مزاجهاى گرم داورى مؤثر سكنجبين است و در مزاجهاى سرد از داروهاى گرم و عسل و گل قند و نيز در مزاجهاى گرم خارخسك جوشانده با سركه و سكنجبين و تخم ترشك و آب انار ميخوش مفيد است.

كشمش براى مزاج سرد مفيد و براى انسداد مجارى كبدى تمرهندى و كشوت نيز نافع است .

ريوند، تخم كرفس ، انيسون ، قسط، نعناع ، عرق كاسنى ، عرق جوز، اسارون ، همه مقوى كبد هستند 10 گرم از هر يك از آنها را به تنهائى به صورت جوشانده با سكنجبين مى توان مصرف نمود، داروهاى فوق بازكننده مجارى كبد نيز مى باشند.

از داروهای ترکیبی مکمل گیاهی و بی نظیر موسسه جهت درمان  انسداد مجاری داخل کبد استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب بهرمند شوید