آب آوردن شکم (آسيت)

داروهاى مؤثر بر اين بيمارى مثل معالجه و درمان ((نارسائى كبد در حالت سردى )) است .

پاكسازى بدن از جرم و رسوبات بيمارى با ايارج فيقرا ميسر است .

ترياق اربعه 5 گرم با ماءالاصول مفيد است .

زنيان و انيسون از هر كدام 5 گرم جوشانده ميل نمايند (صبح و عصر)

زنيان 5 گرم ، تخم كرفس 10 گرم جوشانده دو روز مصرف نمايند.

نسخه :

هليله سياه 15 گرم

غاريقون 5 گرم

تربد 10 گرم

عسل 250 گرم

با عسل مخلوط كره روزى سه قاشق مربا خورى .

اگر بدن ورم داشته باشد براى خروج آن از داروهاى فوق بكار برده ميشود. و داروهاى زير را هم مى توان بر بدن ضماد كرده تا در خروج ورم كمك نمايد.

بوره ارمنى را با بابونه آميخته در آب جوش حل كرده ضماد كنند يا نمك را در پيه گاو حل كرده يا زراوند گرد را در روغن سوسن و يا دارچين ، (سليخه ) و وج را كوبيده با روغن سوسن بمالند اين داروها را بهرجائى كه ورم داشته باشد اگر ماليده شود آن عضو كوچك شده و يا لاغر مى شود اين لاغر كردن را مى توان از شن داغ و گرم كه عضو در آن قرار گيرد، استفاده كرد، حتى ميتوان بيمار را لخت كرده بدن او را غير از سر، در زير شن پنهان كرد، البته بايد مراقبت كرد كه شنها خيلى داغ نباشد كه بدن بيمار را بسوزاند، آب چشمه هاى گوگرددار نيز براى لاغر كردن بدن براى دردهاى مفصلى كه با ورم تواءم باشد خيلى مفيد است ، شستن بدن در آب دريا نيز باعث لاغر شدن مى گردد.

شربت هليله ، شربت گل سرخ ، شربت گل بنفشه ، براى پاكسازى بدن از املاح و جرم اضافى ، بسيار نافع است (مثل املاح صفراوى ).

نظريه ابن سينا

مبتلايان به آب آوردن انساج ، اگر مدتى زياد انار مصرف كنند در بهبودى آنها خيلى مؤثر است يا رب انار را شربت كرده هر روز سه مرتبه ميل كنند. دادن آب ترب و سكنجبين به مدت خيلى زياد مثلا سه ماه از پيشرفت بيمارى جلوگيرى كرده گاهى ممكن است بهبودى كامل به دست آيد شير شتر نيز به همين طريق موثر است لاكن براى گرم مزاجان خوب نيست ، معتقدند كه بجاى آب و غذا فقط شير مصرف شود، شير خر هم چنين خاصيتى را داراست وليكن بايستى به مدت چند ماه داده شود بجاى شيرهاى فوق ميتوان هر روز صبح براى يك ماه اين نسخه را به كار برد.
نسخه :

عرق گل ، عرق مورد عرق فرنجمشك ، از هر كدام نصف ليوان روزانه ميل شود. اگر روزانه 5 گرم انيسون را نرم كوبيده با عرقهاى فوق بكار برند اثرات بيشترى به دست خواهد آمد اين دستورات براى زيادى آب انساج و شكم هر دو مفيد است .

اگر آب فقط در شكم باشد و صفاق پر از مايع گرديده باشد دستورات زير مفيدتر است .

1- پاكسازى بدن 2 كم كردن غذا و مايعات مخصوصا آب 3 دادن داروهاى مدر 4 مصرف شربت ريشه كاسنى ، تخمه كاسنى ، ريشه باديان ، تخم باديان ، تخم كرفس ، شربت ريشه كرفس ، تخم كشوث ، تخم خربزه و ترنجبين داروها را نيم كوب كرده جوشانيده ترنجبين و تخمه جات را شيره كش كرده با هم صبح ناشتا هر روز ميل نمايند (مقدار داروها هر كدام 15 گرم ، تخم خربزه و خيار از هر كدام 50 گرم ، ترنجبين 100 گرم ) داروهاى فوق را ميتوان همراه با عرق نعناع مصرف نمود شير شتر و ترياق اربعه را نيز ميتوان تواما بكار برد، آب برگ كاسنى و آب ترب با هم مفيد مى باشند.

نسخه:

مرزنجوش 15گرم

گل سرخ 5گرم

ريشه كاسنى 20گرم

اين جوشانده براى 6 روز صبح و عصر ميل نمايند.

بيماران مبتلا به اسيت يا مايع درون شكم ، بايستى چند ماه از خوردن آب خوددارى كرده بجاى آن عرق كاسنى بنوشند و در ضمن معالجه داروهاى زير را كه مقوى كبد است ، بكار برند:

مثل افسنطين ، تخم كشوث ، غافث ، ريشه كاسنى ، تاجريزى ، سنبل ، و ريوند خوردن روزانه 5 گرم از جوشانده برگ نيلوفر به مدت زيادى تاءثير در بهبودى بيمار خواهد داشت .

نسخه :

آب كاسنى ريشه خرفه و سكنجبين هر سه تواءم در بر طرف كردن مايع شكم مؤثر است .

آب انار گل سرخ ، غافث ، تخم كشوث و شكر يا آب انار طباشير و كاسنى و باديان و تخم كرفس و عاقرقرها و سكنجبين و يا مصطكى را با افتيمون و تخم كرفس كوبيده در سكنجبين ريخته مصرف نمائيد.

از داروهای ترکیبی مکمل گیاهی و بی نظیر موسسه جهت درمان  آب آوردن شکم استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از طب سنتي,طب مکمل,زيبايي پوست,حجامت,زالو درماني,درمان بيماري ها, گیاهان دارویی,مکمل,داروهای گیاهی,نسخه های گیاهی سنتی بهرمند شوید