کلیه

بيماريهاى كليه انواع و اقسام مختلف است كه هر كدام به عللى به وجود مى آيد و مهمترين آنها عبارتند از ورم كليه ها بهعلل عفونى و ناراحتى به علت سنگها، سرطانها، سل ، ميكروبها و غيره .نارسائيهاى كليه در مزاجهاى گرم ساده كه به علل مختلفى به وجود مى آيد
:

بيماريهاى كليوى بخصوص عفونت هاى آنرا بايد با درمان صحيح و كامل ادامه داده و از داروهاى ضد عفونت و ضد ميكروب و ضد سمى شيميائىاستفاده نمود.

داروى گياهى زير محيط خون ، بدن و كليه را آماده بهتر پذيرفتن داروهاىشيميائى مى نمايد، همچنان كه گفته شد در صورتيكه مزاج بيمار گرمساده باشد مى توان از شربت انار، شربت زرشك ، شربت نيلوفر، شربتصندل ، لعاب اسپرزه ،لعاب به دانه ، شير تخم خرفه ، تخم كاهو به كمكبهبودى كليه شتافت ناگفته نماند كه در بيماريهاى كليوى ،افراط در صرف مايعات و داروها جايز نيست .

در بيماريهاى حاد كليه نبايستى از داروهاى مدر استفاده شود نارسائى كليهدر مزاج گرم ، دموى كه با علائمى مانند سنگينى ناحيه كليه ، درد،ورم و تغييرات خونى و ادرارى همراه مى باشد درمان زير مؤثر است .
خون گيرى يا فصد و آنچه در بالا گذشت مى توان براى اين مزاج بكار برد.

نارسائى كليه در مزاج گرم صفراوى

علائمى از قبيل سوزش ادرار، زردى بول ، عطش فراوان ، تلخى دهان سنگينى بدن و ديگر آثار ازدياد صفرا ديده مى شود با درمان زير بهبهبودى بيمار كمك مى توان داد، براى پاكسازى بدن ، مغز فلوس ، شيرخشت ، شربت بنفشه ، شربت انار را مى توان تجويز نمود و آنچه در مزاجگرم ساده گذشت نيز مؤثر واقع مى شود.


نارسائى كليه در مزاج سرد

درمان :

دادن گل قندى كه با عسل تهيه شده باشد و يا عرق باديان ، عرق زيره ، فندق پسته ، بادام ونارگيل و ماليدن يكى از روغنهاى زير به محل كليه بعنوان گرم شدن خود و جايگاه آن وتسهيل گردش خون مؤثر است (روغن زنبق ، جوز، قسط، كرچك ، بادام تلخ ، يا روغن دانه كاوشه

درد ناحيه كليه ها

اين درد داراى علل بيشمارى است كه ساده تر و فراوان ترين آنها به علت وجودسنگهاى اين ناحيه است هر يك از بيماريهاى كليه مى تواند داراىدردى در محل كليه داشته باشد كه انتشار اين دردها بيشتر اوقات كمك بهتشخيص بيمارى مى نمايد از جمله درد كليه با انتشار به كشاله ران وپوست بيضه و پرينه كه بيشتر اوقات اين علائم مربوط به سنگ در خود كليه است، دردهاى تير كشنده بطرف آلت بيشتر وجود سنگهاى حالبرا مى رساند، سوزش و درد درون مجراى آلت خبرى از ورم مثانه و يا وجودسنگهاى درون آن را مى دهد ناگفته نماند كه بهترين مسكن همه اين دردهانشستن بيمار در حمام داروئى است خاصه اينكه از جوشانده بابونه ، شبت ،گل خطمى و برگ كلم تهيه شده باشد.

ورم كليه

اگر حاد و تازه باشد بيمار مبتلا به تب ، سنگينى بدن ، ورم و درد ناحيه پشت است و بدتر شدن از خوردن غذاهاى شور و ترش يكى از علائم مهم است اينگونه ورمها بسيار خطرناك بوده و بيمار بايستى تحت مراقبت كامل پزشك قرار گيرد براى كمك به درمان بيمار، داروهاى گياهى زير و غذاهاى مناسب پيشنهاد مى گردد. شربت بنفشه كه با شيره تخم خيار و خربزه يا با شير تخم خرفه تواءم باشد مفيد و مؤثر است جوشانده ريشه كاسنى ، عناب ، تاجريزى ، و ماءالشعير كه همراه با جوشانده عناب و سه پستان باشد به كار برده مى شود ضماد گل ماميثا، صندل ، آرد جو يا ضما صندل ، مغاث ،كاسنى ، و آب تاجريزى ، بر ناحيه كليه مفيد شناخته شده است پس از گذشت يك هفته كه بيمار در اثر معالجه بهبودى يافته است ، براى تحليل ماده بيمارى زا، دادن لعاب تخم خطمى يا لعاب كتان يا لعاب دانه شنبليله پيشنهاد مى شود و ضماد زير در هنگام درد مؤثر است مغز ناخنك ، گل خطمى ، تخم شنبليله ، تخم كتان ، آرد جو، با روغن كنجد يا آرد گندم و تخم شنبليله ، برگ خطمى ، ايرسا، شبت ، با روغن كنجد، شستشوى محل درد در ورم كليه با داروهاى زير به بهبودى بيمار كمك مى نمايد.

 


گل بنفشه ، گل خطمى ، مغزناخنك ، تخم شبت ، تخم كتان .

 


براى معالجه اينگونه دردها بايستى مزاجهاى مختلف بيمار در نظر گرفته شود و داروى انتخاب شده متناسب با آن باشد مثلا در مزاجهاى صفراوى از شربت بنفشه يا شربت عناب و ماءالشعير و آب انار و شيره تخمه جات و در مزاج بلغمى از جوشانده ريشه كاسنى ، ريشه شيرين بيان و باديان و شربت انجير يا از تخم كرفس انيسون و پرسياوشان و در سوداوى نيز از شربت بنفشه تواءم با افتيمون و شربت بنفشه تواءم با مغز فلوس و غيره و در مزاجهاى پرخون و دموى از كم كردن خون و دادن شربت بنفشه با شيره چهار تخمه (تخم خيار، خربزه و هندوانه و كدو) يا شيره خرفه تواءم با شيره چهار تخمه يا عرق كاسنى تواءم با جوشانده عناب و تاجريزى يا ماءالشعير تواءم با جوشانده عناب و سه پستان استفاده مى شود.

 


خونريزيهاى كليوى

 

علل وجود خون در ادرار زياد بوده و عوامل بيشمارى مى تواند باعث وجود خون در ادرار گردد كه فراوانترين آنها سنگ كليه هنگام عبور از مجارى ادرارى ضربه ها، سل ، بيماريهاى بدخيم ، بيماريهاى خونى و مسموميت هاى كليوى است عفونتها و حساسيت هاى داروئى عامل مهمى براى پيدايش خون در ادرار مى باشند.

 


آبسه هاى كليه بعد از سرباز كردن ممكن است خون و چرك همراه داشته باشند.

 


اگر زخمى در خود كليه به عللى به وجود آمده باشد باعث پيدايش خون در ادرار مى شود علائم زير راهنماى تقريبى محل زخم مى باشد.

 


1- اگر زخم و ورم در غشاى كليه باشد درد بسيار شديد و گرمى و سوزش ‍ آن ناحيه ، سخت و آزار دهنده است .
2- اگر زخم در نسج كليه باشد درد شديد و سوزش اندك است .

 

3- زخمهاى حالب دردهاى انتشارى به كشاله ران و بيضه ها مى دهند.
4- درد مربوط به زخم حالب گاهى ممكن است تا زانو و زمانى به آلت منعكس مى شود.
5- زخمهاى درون آلت درد آنها موضعى است .
درمان را با اشربه و اغذيه مناسب شروع كرده تا بدين وسيله تعديل اخلاط گردد.
پس از پاكسازى و تعديل مزاج مى توان داروهاى مدر بكار برد تا زخم را پاك و بهبودى بخشد براى اين كار نسخه زير تجويز مى گردد.

 


نسخه :
ريشه كرفس 15 گرم
ريشه باديان 10 گرم
اذخرمكى 10 گرم
تخم باديان 10 گرم
نيم كوب كرده 6 قسمت نموده هر قسمت را با 2 ليوان آب خيسانده پس از چند ساعت 5 تا 7 دقيقه بجوشانند.
اين جوشانده را صبح و عصر قبل از غذا بكار برند اگر اندكى مزاج متمايل به گرمى باشد تخمه خيار، خربزه ، كتان را شيره كش كرده با عسل يا قند بدهند براى تسهيل عبور ادرار و رسوبات آن مى توان از آبزن زير (حمام داروئى ) استفاده نمود.

 


خارخسك ، بابونه ، پرسياوشان ، گل بنفشه ، و سبوس گندم همه را به مقدار كافى انتخاب كرده جوشانده بيمار را در آب آن بنشانند ناگفته نماند كه اين حمام داروئى را مى توان دو روز بكار برد منتهى بايد در موقع استفاده دوباره جوشانده شود.

 


نسخه ساده ضد خونريزى

 

تخم كرفس 10 گرم
باديان 10 گرم
انيسون 10 گرم
كندر 5 گرم

 


همه را سائيده با آب عسل روز چهار قاشق مرباخورى (اين مقدار دارو و براى سه روز كافى است ).
اگر بيمار دچار درد شديدى در ناحيه كليه باشد داروهاى زير را نرم كوبيده خمير نموده به محل درد ضماد نمايند. و يا Moneygram fees اگر: زخم در حال بهبودى است مى توان براى تسريع آن از فرمول زير بصورت خوراكى استفاده كرد. ((همه را با هم آميخته نرم كوبيده روزى 4 قاشق مرباخورى ))

 


بذرالنج 5 گرم
نعناع 10 گرم
مهرگياه 10 گرم
خون سياوشان 10 گرم
گل ارمنى 10 گرم
كندر 5 گرم
نشاسته 10 گرم
كتيرا 5 گرم
صمغ عربى 5 گرم
ابوعلى سينا عقيده دارد كه دادن شير اسب به اينگونه بيماران بسيار مؤثر است و همچنين ادويه مدر با آب عسل براى تصفيه چرك زخمهاى كليوى نافع است .

 


ساير دانشمندان گياه درمانى من الجمله صاحب ذخيره به دادن شير به اينگونه بيماران نظر مساعدى داشته است .

 


نسخه :
اين نسخه براى ادرار خونى و زخمهاى دستگاه كليوى و سوزش مثانه خيلى مؤثر است .
كاكنج 5 گرم
بارهنگ 15 گرم
گل ارمنى 10 گرم
كندر 5 گرم
صمغ عربى 5 گرم
خون سياوشان 5 گرم
مغز بادام شيرين 10 گرم
مغز بادام تلخ 5 گرم
عصاره شيرين بيان 10 گرم
نشاسته 20 گرم
تخم كرفس 15 گرم
كتيرا 5 گرم
همه را نرم كوبيده سه قاشق غذاخورى كفلمه نمايند.

 

در ادرارهاى خونى مزمن يا زخمهاى كهنه مزمن كليه ، زراوند گرد را كوبيده با شكر آميخته و يا صبر زرد را كوبيده با شير تازه آميخته مصرف نمايند.

 


اين نسخه براى سوزاكهاى مزمن و كهنه تجويز مى شود.

 


مغز فلوس يا آب خرفه يا جوشانده برگ تازه گل خطمى و تمرهندى يا برگ گل خطمى و جو مقشر را جوشانده با شربت نيلوفر ميل نمايند يا عرق خرفه يا گلاب يا شيره چهار تخمه يا جوشانده گل خطمى و ريشه شيرين بيان اينگونه بيماران مى توانند روزانه بجاى آب ، دوغ بنوشند يا شربت بنفشه با آب گل خطمى آميخته مصرف نمايند.

اگر زخم در آلت تناسلى باشد لعاب اسپرزه ، لعاب به دانه ، لعاب تخم خطمى ، با شيره چهارتخمه و شربت بنفشه و ماءالشعير موثر است .

 


نسخه :
تخم تاج خروس 15 گرم
كندر 5 گرم
قند يا شكر 20 گرم
همه را نرم سائيده روزى چهار قاشق مرباخورى مصرف شود

سنگهاى ادرارى تناسلى

علت جمع شدن و رسوبات سنگهاى دستگاه ادرارى تناسلى زياد بوده و مهمترين آنها عبارتند از تغيير PH محيط داخل كليه ، پيدايش هسته اوليه ، به علت ورم يا عامل ديگر از نظر گياه درمانى علت پيدايش آنها رطوبت خام لزج است از نظر علمى عبارت است از زياد شدن آب بدن يا ئيدروتاسيون ، زيرا جمع شدن مايعات و فيلتره نشدن ان از كليه ها باعث رسوب سوداوى به نام سنگ مى شود.


و نيز علت پيدايش سنگ را چنين توصيف مى نمايند، كيموس خام ، غليظ لزج كه از اغذيه غليظ مثل لبنيات ، تخم مرغ و پنير و كله پاچه و شيرينى جات و حليم به وجود مى آيد باعث رسوب و پيدايش سنگ مى گردد.


درمان :
بر حسب مزاج بيمار دارو را بايستى انتخاب نمود و سعى شود كه داروهاى سنگ آور بيشتر از داروهاى خنك انتخاب شود از تجزيه سنگهاى دفع شده ميتوان اساس درمان را انتخاب نمود.


آبزن مؤثر براى اخراج سنگ

خارخسك ، بابونه ، برگ كلم ، پرسياوشان ، تخم كاوشه ، ريشه شنبليله ، برگ اسپرزه ، برگ خرفه ، گل بنفشه ، برگ كنجد، همه را جوشانده بيمار روزى سه مرتبه در آب آن بنشيند هنگامى كه بيمار در حمام داروئى نشسته باشد، اگر داروى مدر به او داده شود بهتر است و چون از حمام داروئى برخاست محل كليه را با روغن شب بو و بنفشه ، شبت ، خارخسك ، بابونه و يا روغن ترب چرب نموده و خيلى ماساژ دهند بعد از ماليدن بايستى كمر بيمار را با جوشانده باديان كاملا ماساژ داده و اگر قادر باشد، ورزش كند و مرتبا بنشيند و برخيزد.


اين دستور زير بسيار مفيد است

بيمار هر روز بايستى سه مرتبه در آب زن بنشيند، آب سرد، آب ميوه جات مثل هندوانه چاى كم رنگ و آب خيار ميل نمايد و از خوردن غذاهاى غليظى كه ذكر مى شود خوددارى كند و از غذاهاى مفيد زير مثل :

سوپ هاى جو با اسفناج و گشنيز و كدو استفاده نمايد و از شيره چهارتخمه روزى 2 ليوان ميل كند و از امتلاء و پرى معده بخصوص در شب و از غذاهاى چرب و گوشت شتر و گوشت گاو، و نانهاى خمير و آشهائى كه از حبوبات تهيه شده باشد و همچنين از شيرينى هاى زياد و سيب درختى ، شفتالو، زردآلو كاملا بپرهيزد.


ادويه مسهله كه در اينجا بكار آيد عبارت است از:

سه پستان ، انجير، ريشه شيرين بيان ، گل خطمى ، مغز فلوس ، و ترنجبين .


ادويه مدر مثل :

تخم كرفس ، باديان ، انيسون ، آويشن ، سياهدانه ، مارچوبه ، برنجاسف ، گل زوفا، كبابه و زنيان ، سداب ، وج ، سليخه ، دارچينى ، حب بليسان ، تخم كتان ، افسنطين ، كرويا، تخم شلغم ، پونه كوهى ، خيار و خربزه ، خارخسك ، بهدانه ، تخم كدو، كالنج ، ريشه كاسنى ، تخم خرفه و سكنجبين همه مفيدند.


داروى معتدل مدر

پر سياوشان ، تخم خربزه و داروهاى خنك ديگر را با داروهاى گرم تواءم نموده تجويز نمايند.

(سعى شود كه داروى مدر بطور يكنواخت و مداوم بكار برده نشود)


ادويه باز كننده و يا متسع كننده مجراى ادرارى تناسلى براى خروج سنگ

خارخسك ، پودينه ، افسنطين ، ريشه مارچوبه ، (هليون ) ريشه غاز، ريشه كاكنج ، باديان ، سداب برى تخم خيار، حرشف ، پرسياوشان ، گل سرخ ، از اينها معجون يا شربت يا قائوت ساخته به كار برند (از هر كدام 5 تا 15 گرم روزانه مصرف مى شود) هر مقدار داروئى كه انتخاب شد تقسيم بر 15 يا حداكثر 20 مى نمايند مثلا اگر 100 گرم دارو انتخاب شده 5 تا 7 روز بايستى جوشانده صبح و عصر قبل از غذا مصرف شود اين دستور تقريبا براى بيشتر داروهاى گياهى بكار مى رود.


اگر سنگ در جائى از دستگاه تناسلى ادرارى ساكن باشد و نقل مكان ندهد بايستى از داروهاى گرم و تر به محل استقرار سنگ ضماد شود و اگر سنگ متحرك باشد ضماد محلل قوى مثل روغن سداب ، روغن بابونه گذارند، بايستى موضع سنگ هميشه گرم بوده تا جريان خون تندتر و سريع تر بگذرد و پمادها بيشتر به همين منظور مصرف مى شوند، به موضع درد بايستى هميشه مهاجم قرار دهند كه خيلى زود باعث زائل شدن سنگ مى شود.


نسخه :
خوردن عرق خارشتر بجاى آب در حل و خارج شدن سنگها بهترين معالجه است . دانشمندان گياه درمانى معتقدند كه مبتلايان به سنگ بايستى انگشترى مخصوصا از آهن در دست داشته باشند در كفش آنها نيز مقدارى آهن به كار رفته باشد و بر آنند كه :


اين امر در شكستن سنگ ها و تشكيل مجدد آنها مؤثر است . چرا نمى دانيم ! (مؤ لف ).


نسخه :
جوشانده ريشه مرغ و ماءالشعير و دادن آب تره و ماءالشعير و سكنجبين مفيد است خوردن كره حيوانى (طبيعى ) با شكر ملين مجراى ادرارى است .


نسخه :
سنا 5 گرم
خارخسك 10 گرم
ماميثا 10 گرم
تخم كرفس 15 گرم
رازيانه 10 گرم
تخم كاسنى 5 گرم
گل بنفشه گرم
ريشه شيرين بيان 10 گرم
عناب 15 گرم
سه پستان 5 گرم
پرسياوشان 5 گرم
همه را نيم كوب كرده ده قسمت نموده هر قسمت را شب در 2 ليوان آب جوش خيس كرده صبح جوشانده 2 مرتبه ميل نمايند.

 

حجراليهود 5 گرم كوبيده دو روز با شربت سكنجبين صبح و عصر ميل نمايند (حجراليهود يكى از فسيلهاى دوران سوم زمين شناسى است كه به نام ترى لوبيت ناميده ميشده ، بيشتر در ضمن حفر معادن به دست مى آيد و از تركيبات نيترات ها مى باشد).


نسخه مدره قوى

اين نسخه براى ورم عمومى بدن ، وجود آب شكم ، سنگهاى مجارى ادرارى تناسلى مفيد است .

تخم خربزه 20 گرم
تخم خيار 20 گرم
تخم كدو 10 گرم
تخم هندوانه 10 گرم
ريشه رازيانه 5 گرم
انيسون 5 گرم
تخم كاسنى 5 گرم
ريشه كاسنى 5 گرم
تخم كشوث 5 گرم
تخمه ها را شيره كش كرده بقيه داروها را جوشانده با هم مخلوط نموده ميل نمايند براى مدت 7 روز صبح و عصر.


رژيم در سنگهاى كليه

وقتى سنگ كليه ايجاد شود نمى توان آن را به كلى با رژيم غذائى از بين برد اما رژيم غذائى ميتواند از سنگ سازى مجدد بعد از عمل و يا بزرگتر شدن سنگهاى ساخته شده در پيشگيرى مؤثر باشد در هر صورت بايد با رژيم سعى در زياد كردن ادرار بيمار و رقيق كردن آن شد به علاوه بايد كوشيد كه مقدار دفع كلسيم از طريق ادرار كم شود، زيرا چنانكه مى دانيم سنگهاى كليه غالبا تركيباتى از كلسيم است (البته نه همه سنگها) سنگهاى كليه معمولا از نوع سنگهاى فسفاته قليائى يا سنگهاى اگزالات كلسيم يا سنگهاى اوراته و يا سنگهاى تشكيل شده از سيستين مى باشد كه رژيم هاى متفاوتى دارند و ما در اينجا به ذكر رژيم هاى مربوطه مى پردازيم .


يك نكته را نيز همينجا لازم است تذكر دهيم و آن اينكه درست است كه ما به نوشيدن آب بيشتر براى رقيق كردن ادرار توصيه مى كنيم ، اما در رابطه با اين موضوع نبايد كسانى كه در كليه سنگ بزرگ دارند در يك وعده مقدار زيادى آب بنوشند، بلكه بهتر است آب مصرفى را بتدريج در طول روز بياشامند.


الف ، رژيم در سنگهاى فسفاته قليائى

اساس رژيم اسيدى كردن محيط ادرار است به اين منظور از مواد غذائى زير بيشتر استفاده ميشود:

حبوبات ، نان ، برنج ، غلات ، گوشت ها، كره ، شكلات ، تخم مرغ ، در واقع موادى كه فسفر و گوگرد بيشترى دارند محيط ادرار را اسيدى مى كنند. به عكس كلسيم و منيزيوم و پتاسيم محيط ادرار را قليائى مى كنند: به اين جهت است كه مصرف ميوه جات ، سبزيجات و شير در اين رژيم بايد كمتر داده شود. ميوه جات و سبزيجات حتى اگر خودشان ترش و اسيدى باشند و حتى آب ليمو، آب غوره و سركه ادرار را قليائى مى كنند زيرا محصول دفعى آنها در بدن قليائى است .


ب . رژيم در سنگهاى اگزاليك

اساس رژيم در اين مورد كاهش اگزالات ها در رژيم و جلوگيرى از تخميرات روده اى است زيرا وقتى غذا در روده تخمير مى شود و گاز ايجاد مى گردد، مقدارى اسيداگزاليك نيز ساخته مى شود، كاكائو، چاى ، فلفل ، سبز، شكلات ، اسفناج ، كاسنى ، انجيرخشك ، ريواس ، ترشك كه داراى مقدار قابل توجهى اسيد اگزاليك و املاح آن مى باشند ممنوع است و ضمنا مصرف خيار، هويج ، سيب زمينى ، لوبيا سبز و لوبياى سفيد كلم ، گوجه فرنگى و كنگر كه آنها هم داراى اگزاليك منتها به مقدار كمتر مى باشند. محدود خواهد شد ضمنا به منظور جلوگيرى از نفخ از آشاميدن آب در وسط غذا، تريد (تيليت كردن ) نان ، خوددارى كرده و جويدن كامل مواد غذائى توصيه مى شود.

سنگهاى تشكيل شده از مواد اوريك اورات ها

در اينجا بايد از داروها و غذاهائيكه قليائيت ادرار را زياد مى كنند استفاده كرد كه آن غذاها عبارتند از: ميوه جات ، مرباجات ، سبزيجات ، لبنيات ، ترشيها، حبوبات ، و مايعات فراوان : چون مقدارى از پروتئين هاى بدن دفع مى شود روزانه بايد از گوشت تازه نيز استفاده نمود.

غذاهاى غيرمجاز

گوشت بيات ، گوشت شكار، گوشت حيوانات جوان گوشت پرندگان ، گوشتهاى كنسرو شده ، جگر سياه ، سيرابى مغز، دل و قلوه ، كله پاچه ، تخم مرغ ، ماهى ، چربيها، آبگوشت ، برنج ، باقلا، لوبياى سبز، اسفناج ، قارچها، قندها، مرباها، قهوه ، كاكائو، شكلات ، الكل .


رژيم در سنگهاى تشكيل يافته از سيستين

رژيمى كه در اين مورد به كار مى رود اگر از نوع قليائى ساده باشد (شامل سبزيجات ، ميوه جات ، شير بيشتر و گوشت و غلات كمتر) و همراه با ويتامين A و B مقدار كافى تجويز شود مفيد خواهد بود.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از ( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید.